Пластична анатомія, анатомічний рисунок

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.54
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент, к.арх., Стасюк О.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • пропорційні співвідношення тіла людини та основні канонічні системи його зображення • матеріали та техніки рисунку, етапи та методику виконання анатомічного рисунку тіла людини • професійну термінологію в галузі анатомії ті в галузі рисунку В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: • самостійно виявляти в рисунку всі стилістичні особливості людського тіла– анатомічні пропорції форми, конструктивну пластику та характер форми, • моделювати конструкції форми тіла людини образотворчо-виразними засобами такими як силует, лінія, композиція, • виконувати рисунки з натури та по пам’яті, виділяючи головне виразними прийомами; • володіти методикою зображення людини в русі у відповідності до взаємозв’язку та взаємодії частин її тіла. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації; фахових: • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва; • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва; • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; • Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською); • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія мистецтва і архітектури, Рисунок, Основи скульптури Кореквізит: Основи скульптури, частина 4, Історія мистецтва і архітектури, частина 4
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Пластична анатомія, анатомічний рисунок» ґрунтується на вивченні будови тіла людини, його кісткової та м’язової системи, техніки і технології моделювання анатомічного рисунку, вирішення проблем пов’язаних з його моделюванням графічними засобами. Сприяння розвитку художнього мислення, творчої уяви, зорової пам’яті, просторових уявлень, художніх здібностей та естетичного ставлення до творів мистецтва. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 15 б. Залік Письмова компонента 25 б. Практична компонента 60 б. Загальна кількість балів 100
Рекомендована література: 1. Баммес Готфрид Изображение фигуры человека /Пособие для художников, преподавателей и учащихся. – Берлин: Фольк унд Виссен, 1984. - 336 с. 2. Барчаї Й. Анатомія для художників. – Будапешт, 1999 3. Веремчук В.С. Основи пластичної анатомії та малюнка / В.С. Веремчук, В.О. Долгіх. -К.: Приватна школа, 202.-330 с. 4. Дюваль М. Анатомия для художников –М., ТЭКСМО, 2012. 5. Крамаров С.Н. Конструктивний рисунок. Натюрморт. Голова человека. -Омск: Академия, 2012. - 122 с. 6. Лантери Э. Лепка. – М.: Изд. Академии художеств СССР, 1963. – 335 с. 7. Павлов Г.М. Анатомія людини. – М.: Мистецтво, 1994. 8. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М.: Высшая школа, 1978. – 208 с. 9. Танк В. Анатомия животных для художников. /Пер. с нем. Т.Сиделкиной. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Астрель», 2004. – 156 с. 10. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Родничок, - М.: Астрель, 2001. 11. Хогарт Б. Рисунок человека в движении. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 176 12. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).