Реставрація скульптури з каменю, частина 1

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.93
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР к.арх. __________________ Стасюк О.С. доц.каф. АТР, , к.і.н. __________________ Мельник В.А
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва; • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва; • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; • Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською) • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва,Реставраційне матеріалознавство, Історичні техніки та технології обробки каменю Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реставрація скульптури з каменю» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технологічне обстеження скульптури з каменю, методика розробки проекту реставрації, вивчення методик реставрації творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з вапняку та пісковика. Вивчення методики зберігання та догляду за скульптурою з каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Екзамен Письмовий - 30 б Усний - 40 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Стріленко Ю. М. Консервація і реставрація архітектурних пам'яток / Ю. М. Стріленко, І. Р. Могитич, С. В. Скляр та ін. // К.: – Л.: – 1996. – 586 с. .. Гуцуляк Р. Б. Особливості технології та матеріалів для консервації і реставрації пам'яток / Р. Б. Гуцуляк, Ю. М. Стріленко.// Будівництво в Україні. 2003, № 6. . Закон України від 8.06.2000 № 1805-III, Про охорону культурної спадщини. Закон України від 1.06.2000 № 1775-III, Про ліцензування певних видів господарської діяльності. ДБН В.3.2-1-2004, Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятниках культурної спадщини Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p. JerzyCiabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet MikolajaKopernika, 1998. – 237 s. Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).