Комп'ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.65
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Канд.арх., доцент __________________ Петрик В.М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: • Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; • Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; Уміння: • Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; • Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва; • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Основи проектування та реставрації, Проект реставрації, Основи археології, Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю. Кореквізит: Комп'ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю, Історичні техніки та технології обробки каменю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю» ґрунтується на наступних розділах: ознайомлення із сучасними технічними засобами дослідження та фіксації пам'яток, засвоєння методики та послідовності виконання дослідження об'єкта реставрації, підготовка та внесення в середовище спеціалізованого програмного забезпечення файла цифрової інформації, виконання комп'ютерного макетування графічної частини проекту реставрації та тексту реставраційного звіту, підготовка текстових та графічних документів до друку. Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням лекційних занять та практичних занять. Практичні завдання виконуються в аудиторії та опрацьовуються самостійно студентом із застосуванням наявною матеріальної бази кафедри та спеціалізованих лабораторій, а також на особистому комп’ютерному пристрої (ПК) студента. В ході виконання практичних завдань проводиться обмір обраних згідно завдання об’єктів із застосуванням традиційних (лінійка, рулетка та ін.) інструментів та сучасних технічних засобів (цифровий фотоапарат, лазерна рулетка, лазерний рівень). Креслення виконуються на в середовищі програми AutoCAD (студентська версія). Робота оформляється згідно встановленого зразка, подається у друкованому вигляді (форат А4) та у цифровому вигляді.
Методи та критерії оцінювання: Відвідування лекцій – 15 б Відвідування практичних занять та виконання практичних завдань – 15 б Письмовий залік - 55 б. Усний залік - 15 б
Рекомендована література: 1. Михайловский Е.В. Предпроектные натурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры.– М.: 1977. 2. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.– М.: 1988 (2-е вид. – 2000). 3. Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: Практическое руководство / Пер. с англ.; худ. обл. М.В.Драко. – Минск, 1997.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).