Спецфотографія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.66
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Канд.арх., доцент __________________ Петрик В.М.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації; • Здатність до самонавчання, самовдосконалення та продовження професійного розвитку, уміння генерувати нові ідеї та раціонально організувати власну діяльність та ефективно розпоряджатися власним часом фахових: • Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; • Здатність визначити необхідну кількість досліджень потрібних для реставрації творів мистецтва та уміння залучати до даної роботи суміжних фахівців та лабораторії; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: Знання: • Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; • Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; Уміння: • Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Основи проектування та реставрації, Проект реставрації, Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю Кореквізит: Комп'ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю, Історичні техніки та технології обробки каменю
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Спецфотографія» ґрунтується на наступних розділах: ознайомлення із сучасними технічними засобами фотофіксації пам'яток, засвоєння методики та послідовності виконання фотофіксації об'єкта, підготовка та внесення в середовище спеціалізованого програмного забезпечення файла цифрової фотографії, виконання комп'ютерного макетування альбому фотофіксації, підготовка албому фотофіксації до друку. Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням лекційних занять та виконання курсової роботи. Курсова робота виконується послідовно: 1. вибір об’єктів фотофіксація (в екстер’єрі, в інтер’єрі), 2. фотофіксація, 3. складання альбому фотофіксації з анотаціями. В ході виконання курсової роботи проводиться фотофіксація обраних згідно завдання об’єктів з дотриманням вимог документально-протокольної зйомки при фотографуванні об’єктів реставрації. Робота оформляється згідно встановленого зразка, подається у друкованому вигляді (форат А4) та у цифровому вигляді.
Методи та критерії оцінювання: Відвідування лекцій – 15 б Виконання курсової роботи – 35 б. Залік Письмовий - 35 б Усний - 15 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Спецфотографія: Методичні вказівки до лекційного курсу для студентів базового напряму "Мистецтво" спеціальності "Реставрація творів мистецтва" спеціалізації "Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю" / Укл.: Петрик В.М. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 16 с. 2. Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю: Методичні вказівки до лекційного курсу для студентів базового напряму "Мистецтво" спеціальності "Реставрація творів мистецтва" спеціалізації "Реставрація творів мистецтва з каменю" / Укл.: Петрик В.М. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 16 с. 3. Методика реставраційного процесу: Методичні вказівки для студентів спеціальності "Архітектура будівель і споруд", спеціалізації "Реконструкція та реставрація архітектурних комплексів" / Укл.: Гнідець Р., Петрик В., Чень Л. – Львів: в-во НУ "Львівська політехніка", 2008. – 24 с. 4. Реставрація малих архітектурних форм: Методичні вказівки до КП для студентів базового напряму "Архітектура" та студентів базового напряму "Мистецтво" спеціальності "Реставрація творів мистецтва" спеціалізації "Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю" / Укл.: Петрик В.М., Рибчинський О.В., Дубик Ю.Я. – Львів: В-во НУ "ЛП", 2008. – 16 с. 5. Основи археології та архітектурно-археологічних досліджень: Методичні вказівки до лекційного курсу для студентів базового напряму "Мистецтво" спеціальності "Реставрація творів мистецтва" спеціалізації "Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю" / Укл.: Лукомський Ю.В., Петрик В.М. – Львів: В-во НУ "ЛП", 2009. – 20 с. 6. ДБН В.3.2-1-2004 – Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівниц-тва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культур¬ної спадщини. – Київ: Держбуд України, 2005. 7. Консервація і реставрація пам'яток архітектури. Методичний посібник. – Київ-Львів, 1996.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).