Основи наукових досліджень

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.71
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Доц., к.арх, доц. каф. АТР __________________ Чень Л.Я.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: ЗН1 Здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси, враховувати чинники соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності; ЗН2 Здатність до використання та примноження здобутків і методів природничих, соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних проблем. фахових: ФК5 Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов’язану з реставраційною діяльністю, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання; ФК7 Здатність визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва та визначити часові рамки виконання даної роботи; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: ЗН3 Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел. ЗН5 Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва. УМ5 Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва УМ6 Вміти готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку. КОМ2 Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ3 Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Проект реставрації, частина 2, Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю, Історичні техніки та технології обробки каменю. Кореквізит: Проект реставрації, частина 3, Допоміжні дисципліни в реставрації творів мистецтва (епітафіка, хронологія, геральдика та ін.), Експертиза пам’ятки архітектури, мистецтва та її деталей.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи наукових досліджень» висвітлює основні поняття про науку та систему наукових знань, знайомить студентів з основами науково-дослідницької діяльності. Виконуючи наукове дослідження твору мистецтва, студенти освоюють основні етапи дослідження, визначають наукові напрями, й проблеми, використовують сукупність прийомів і способів проведення наукового дослідження, вивчають структуру, особливості, унікальність досліджуваного об’єкту, отримуючи нові знання й наукові факти. Отримані в процесі дослідження значні наукові факти і результати намагаються проаналізувати, систематизувати, узагальнити й сформувати власні висновки, обґрунтувавши їх достовірність. Нові наукові розробки формулюють чітко, логічно, точно, стисло у наукові звіти, доповіді, статті, обгрунтовуючи їх практичне використання. Дисципліна ґрунтується на вивченні методології наукових досліджень, методики та методів, що застосовуються у науковому дослідженні, вмінні відбирати і аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету завдання, проводити експеримент, порівнювати його результати з теоретичним обґрунтуванням проблеми, формулювати наукову новизну дослідження
Методи та критерії оцінювання: 1.Захист дослідницької роботи – 33 б. 2. Письмово-усний контроль – 12 б. . Залік Письмовий - 55 б Усний - 5 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник . – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004.-240 с. 2. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. Марцин В.С., Міценко Н.С., Даниленко О.А. та ін.– Л.: Ромус-Поліграф, 2002.-128с 3. Основи наукових досліджень: конспект лекцій , укладач Е.В. Колісніченко.- Суми: Сумський державний університет, 2012.- 83 с. 4. О.В.Кустовська. Методологія системного підходу та наукових досліджень. Курс лекцій- Тернопіль «Економічна думка». 2005 5.Шейко В.М., Кушнаренко П.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності // Підручник. Київ: «Знання-«Прес», - 2002. – 293 с. 6. Марцин В.С. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник/ В.С.Марцин, Н.Г.Міценко, О.А. Даниленко та ін. – Львів: Ромус-Поліграф. 2002. – 128 с. 7. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. Відповідальний за випуск зав. кафедри управління д-р екон. наук, проф. О.М. Теліженко – Суми видавництво Сум ДУ 2009 8. Крушельницька О,В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 192 с. 9. Закон України «Про вищу освіту» / Науково-практичний коментар під ред. Міністра освіти і науки України Кременя В.Г. – К.-2002. – 322 с. 10. Леонід Прибєга. Охорона та реставрація об’єктів архітектурно-містобудівної спадщини України: методологічний аспект - К.: Мистецтво. 2009. – 304 с.: іл. 10. Ю.Івашко. Специфіка реставрації пам’яток архітектури і мистецтва та сучасний досвід реконструкції «неостильового» будівництва // М-ли міжнародної науково-теоретичної конференції «Проблеми сучасної архітектури, дизайну й архітектурознавства. – К.: 2012 -с. 143-147 11. Подъяпольский С.С., Бессонов Г.Б., Беляев Л.А., Постникова Т.М. Реставрация памятников архитектуры. – М.: 2000 12. Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики). – К.: «Освіта України», 2010 13. Кушнаренко Н.М. Документоведение. Учебник для вузов культуры. – 2 – е издание, перераб. и допол. – К.: В-во «Знання», КОО, 2000. 460 с. 15. Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій /Бюлетень ВАК України, № 9-10, 2011
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).