Спецпластика, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.98
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С., к арх. Піддубна Н.Г.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Спецпластика» полягає в освоєнні студентами методів та способів моделювання різних видів рельєфу та їх виконання в різних техніках, розвитку художньо-естетичного смаку, об’ємного мислення, відчуття гармонії та пластики. Курс «Cпецпластика» покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, який зуміє органічно застосувати у практиці власний високий рівень знань та творчих навичків у моделюванні і реставрації архітектурних рельєфів. У результаті вивченням дисципліни студент повинен: знати основні стилістичні особливості різних видів архітектурних рельєфів, методику підбирання аналогів та прототипів до архітектурних рельєфів, техніку і послідовність виконання архітектурних рельєфів в натурі, вміти самостійно підбирати та досліджувати необхідні аналоги та прототипи до архітектурних рельєфів та використовувати їх у процесі моделювання рельєфу, володіти методикою моделювання різних видів архітектурних рельєфних композицій, самостійно виконати необхідні доповнення втрачених частин архітектурної деталі відповідно до стилістики та техніки архітектурного об’єкту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: основи проектування, моделювання архітектурної деталі, основи скульптури Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: «Спецпластика» - дисципліна, яка ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних рельєфів, вивчення історії маскарону та його місця в архітектурі. Ознайомлення з основними видами та об’ємно-просторовими властивостями маскарону в архітектурі. Розгляд проблематики і особливостей техніки і технології моделювання архітектурного маскарону. Вирішення проблем пов’язаних з моделюванням маскарону в заданому стилі як то виконання ескізу та картону маскарону, підбір необхідних матеріалів та інструментів, виконання моделі маскарону по картону і шаблону з пластиліну, виконання форми з силікону, виконання моделі маскарону з гіпсу. Підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (15%): усне опитування, робота на парах. - Підсумковий контроль (85%): виконання письмової та практичної роботи.
Рекомендована література: 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 2. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).