Реставрація скульптури з каменю, частина 2

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.96
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Реcтаврація скульптури з каменю ( частина 2)» полягає у оволодінні методикою та технологією реставрації скульптури з каменю, розвитку технічного та аналітичного мислення. Ознайомлення студента з методикою вивчення та використання оригіналів та аналогів при реставрації скульптури з каменю, оволодіння методикою виконання розчистки, відсолення, зміцнення, склеювання та доповненення кам’яної скульптури та технікою і технологією підбору матеріалів в умовах реставрації, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних з реставрацією каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації скульптури з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, реставраційне матеріалознавство, історичні техніки та технології обробки каменю. Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Реcтаврація скульптури з каменю» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – ознайомлення з основними видами натурального та штучного каменю, їх складом, технічними характеристиками та властивостями. Вивчення методики перед проектних досліджень при виконанні реставраційних робіт на скульптурі з каменю, візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, визначення ступеня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Опрацювання алгоритму обстежень. Взяття проб для проведення досліджень колористики, засолення, біологічних пошкодження. Виконання шліфів. Виконання обмірів на основі яких виконується картограма взяття проб та картограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень. Методика складання програми проведення реставраційних робіт. Вивчення методик розчистки, склеювання, доповнення та реконструкції відсутніх частин твору мистецтва, зміцнення та гідрофобізації скульптури з каменю. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, робота на парах. - Підсумковий контроль (70%): письмово-усний контроль, захист практичної роботи.
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Прибєга Л.В. Основы методики йсследования памятников архитектуры. Учебное пособє. – Кєв, 1988. – 59 с. Пруцын О. Реставрация й реконструкция архитектурного наследия. Теорети¬ческє й методологическє основы реставраций йсторического й архитектурного наследия: Учебное пособє. – Москва.: Академия реставраций, 1996. – 91 с. JерзиЦіабач. Зиwіце і тwорзиwа сзтуцзне стосоwане w консерwаціj забиткоw. – Торун, Уніwерситет МіколаjаКоперніка, 1998. – 237 с. WіеслаwДомаслоwскі. Превентів цонсерватіон оф стоне гісторіцал обjецц.- Торун, УніwерситетМіколаjаКоперніка, 2003 – 244 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).