Допоміжні дисципліни в реставрації творів мистецтва (епітафіка, хронологія, геральдика та ін.)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.70
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Канд. арх., доцент Лукомський Ю. В.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Важливою складовою частиною підготовки висококваліфікованих реставраторів є вивчення допоміжних дисциплін для повноцінної реставрації пам’яток архітектури, творів мистецтва з каменю та будівельної кераміки. Мета викладання дисципліни – Лекційний курс покликаний ознайомити студента з комплексом допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін, вказати на їх значення та практичне використання у реставрації творів мистецтва, а також у процесі вивчення архітектурного об’єкту
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія реставрації за фахом, Реставрація скульптури з каменю, Проект реставрації, Основи археології, Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю. Кореквізит: Спецфотографія, Проект реставрації.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Допоміжні дисципліни в реставрації творів мистецтва» ґрунтується на виокремленні з близько 80-ти спеціальних історичних дисциплін (далі – СІД) найбільш важливих для об’єктів досліджень реставраторів – пам’яток архітектури та творів мистецтва з каменю чи будівельної кераміки. Це – архівістика, генеалогія, геральдика, історична географія, історична картографія, метрологія, палеографія, сфрагістика, хронологія та ін. Про кожну з них викладається інформація у послідовному порядку: 1) виникнення та розвиток (коротко); 2) предмет та завдання, методи; 3) спеціальна термінологія СІД; 4) використання в історико-реставраційних дослідженнях (якомога детальніше). Як наслідок студенти мають оволодіти спеціальними знаннями та навичками, необхідними для роботи з джерелами – пам’ятками, творами мистецтва. Практичні завдання головним чином становлять роботу з джерелами та привчають студентів застосовувати СІД в реставраційному дослідженні. Впродовж курсу передбачено: практичну роботу з українськими скорописними nекстами ХVІ-ХVІІІ ст., картографічний аналіз, ознайомлення з іконографією та датування за їхніми даними документів. Для повнішого оцінювання студентів застосовуються такі види повірки знань: 1) невеликі письмові опитування у вигляді тестів, що передбачають короткі лаконічні відповіді, часто одним словом, або вибір правильної відповіді з кількох варіантів; 2) індивідуальні письмові роботи, що мають на меті не лише перевірити опанування матеріалу курсу, а й привчити студентів до практичного використання спеціальних історичних дисциплін
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Відвідування лекцій – 20 % Відвідування практичних занять та виконання практичних завдань – 20%. Залік: Письмова компонента 45% Усна компонента 15%
Рекомендована література: Бондаренко Г. Спеціальні історичні дисципліни. - Луцьк, 1997. Яременко М, Спеціальні історичні дисципліни: Навч. посібник. Аграр Медіа Груп, 2010. 197 с. Білокінь С. Герб міста Києва // Пам`ятки України. - 1990. - № 3. - С.16-17. Вавричин М., Голько О. Покажчик назв об`єктів, відображених на Спеціальній карті України Ґ.Боплана 1650 р. // Картографія та історія України / Збірник наукових праць. - Львів, Київ, Нью-Йорк: Вид.-во М.П.Коць, 2000.- С. 258 - 327. Гречило А.Нові проблеми старої геральдики // Пам`ятки України. - 1989. - № 1. - С.47-48. Гречило А. Споруди в міській геральдиці // Там само. - 1990. - № 2. - С.42-47. Дашкевич Я. Великомасштабна картографія України XVII - середини XVIII ст. Міські та військові плани // Картографія... - С. 45 - 47. де Боплан Ґійом ле Вассер. Опис України. Львів: Мета, 1998. (Переклад з французької В.Косика). Крип’якевич І. Історія України. Львів: Світ, 1990. 520 с. Кріль М. Основи палеографії. - К.: Видавництво Київського ун-ту, 1995. Крип`якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: дослідження і матеріали // Львівські історичні праці. Джерела. - Вип. 2. - Львів, 1994. Лісовська Є. Кадастрові карти як джерело до історії Галичини //Картографія... - С. 243 - 251. Мартинюк А., Тарас Я. Перший детальний план міста Львова // Народознавчі зошити. - 2000. - Зошит 2 (32). - С. 365-372. Петришин Г. Карта фон Міґа як джерело до містознавства Галичини // Картографія...-С. 54-79. Gilewicz A. Studia z dziejow miar i wag w Polsce. // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. R.16. 1936 Hoszowski S. Ceny we Lwowie XVI i XVII w. L. 1928. Czerner O. Lwow na dawnej rycinie i planie. - Wroclaw: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1997. Przewodnik po Lwowie. Ulozyl Fr. Baranski. Z planem i widokami Lwowa. - Lwow: Nakladem ksiegarni H. Altenberga, [1902]
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).