Основи скульптури, частина 7 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.81
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент.каф. АТР, к. арх. __________________ Стасюк О.С. доцент.каф. АТР, к. арх. __________________ Мельник В. А. доцент.каф. АТР, д. арх. __________________ Рибчинський О. В.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання з формування та застосуванню методики та технології реставрації творів мистецтва; здатність вирішувати складні практичні та проектні завдання реставраційної діяльності під час навчання; здатність застосовувати інформаційні та комп’ютерні технології. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації. фахових: • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва. • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва. • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва. • Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською). • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Спецпластика, частина 3, Проект реставрації, частина 4 Кореквізит:
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи скульптури, частина 7» ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних декоративних деталей, вирішення проблем пов’язаних з моделюванням, підбір інструментарію та методики копіювання барель’єфу, розробка алгоритму моделювання, тощо. Вивчення анатомічної будови людського обличчя та тіла в цілому. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Завдання 1 – 70 б. Залік Письмова компонента - 30 б. Загальна кількість балів 100
Рекомендована література: Бірюльов Ю., Львівська скульптура. – Львів: Апріорі, 2015. – 528 с. Бірюльов Ю. О., 2008. Архітектура Львова. Час і стилі. ХІІІ - ХХІ ст. Львів: Центр Європи. Гоголь В. Д., Диба Ю. Р. Скульптура. Ілюстрована енциклопедія. Том 1. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. Т. 1: А – Аянт. 408 с.: іл. Кириченко М.А. Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. - К., «Вища школа», 2002. Любченко В. А., 1981. Львівська скульптура XVI — XVII ст. Київ: Наукова думка. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. - Львів: Світ, 2006. – 132 с. Мельник І. В., 2008. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості королівського столичного міста Галичини. Львів: Центр Європи. Мальська М. І., Завадовський Т., та Каднічанський Д., 2018. Туристичне львовознавство. Міщанські гмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова. Київ: Центр учбової літератури. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Содомора А. Домбровський М. та Кісь А., 2008. Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова. Львів: Піраміда, с. 80 - 81. Красноголовець О. С. Основи скульптури: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008. –171 с., 28 с. іл.. Яцуненко А. А. Пластика. Види рельєфів: основи ліплення / А. А. Яцуненко. –Львів: ЗУКЦ, 2012. –80 с.: іл.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).