Спецпластика, частина 3 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.100
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С., к арх. Піддубна Н.Г.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • вчитись та оволодівати сучасними знаннями • застосовувати знання у практичних ситуаціях • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності • здатність пошукувати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати поставлені задачі. фахових: • Здатність застосовувати базові знання для характеристики матеріалів пам’яток архітектури та застосовуваних під час їх експлуатації та під час їх реставрації речовин; • застосовувати методи досліджень до характеристики пам’яток архітектури виготовлених з каменю. • Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасної реставрації творів мистецтва; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’ятко охоронного законодавства; • Знання, що дозволяють проводити моніторинг стану збереження та експлуатації творів мистецтва;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: основи проектування, моделювання архітектурної деталі, основи скульптури Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: «Спецпластика» - дисципліна, яка ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних рельєфів, вивчення історії маскарону та його місця в архітектурі. Ознайомлення з основними видами та об’ємно-просторовими властивостями маскарону в архітектурі. Розгляд проблематики і особливостей техніки і технології моделювання архітектурного маскарону. Вирішення проблем пов’язаних з моделюванням маскарону в заданому стилі як то виконання ескізу та картону маскарону, підбір необхідних матеріалів та інструментів, виконання моделі маскарону по картону і шаблону з пластиліну, виконання форми з силікону, виконання моделі маскарону з гіпсу. Підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (15%): усне опитування, робота на парах. - Підсумковий контроль (85%): виконання письмової та практичної роботи.
Рекомендована література: 1. Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. 2. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).