Основи скульптури, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент.каф. АТР, к. арх. Стасюк О.С. доцент.каф. АТР, к. арх. Мельник В. А. проф. АТР, д. арх. Рибчинський О. В.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва. • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва. • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва. • Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською). • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізит: Рисунок, частина 1, Історія мистецтва і архітектури, частина 1, Живопис.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «основи скульптури» ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних декоративних деталей, вирішення проблем пов’язаних з моделюванням, підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання, тощо. Вивчення анатомічної будови людського обличчя та тіла в цілому. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Практична робота: Завдання 1 – 20 б. Завдання 2 – 20 б. Завдання 3 – 20 б. Завдання 4 – 10 б. Письмовий залік - 30 б. Загальна кількість балів по дисципліні - 100.
Рекомендована література: Красноголовець О. С. Основи скульптури: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008. –171 с., 28 с. іл.. Львівська скульптура XVI – XVII століть/ В. Любченко. – К. : Наук. думка, 1981. – 214с. Яцуненко А. А. Пластика. Види рельєфів: основи ліплення / А. А. Яцуненко. –Львів: ЗУКЦ, 2012. –80 с.: іл. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Biriulow J. Rzezba lwowska od polowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy (Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму, середина XVIII ст. — 1939 р.). — Warszawa: Neriton, 2007, 388 s. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).