Рисунок та реставраційне графічне моделювання, частина 2

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.13
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх. Шукатка М.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Навчитися правильно бачити об'ємну форму предмета та вміти її логічно та послідовно зображати на площині аркуша; • Навчитися аналізувати зовнішні риси предметів порівняно до їх внутрішньої побудови; • Тренувати трьохмірне бачення предметів та бачити приховану геометричну конструкцію, що значно полегшує розуміння структурної та конструктивної суті предметів; • Володіти та використовувати різні техніки та матеріали в рисунку; • Знати основи законів світлотіні; • Чітко розуміти основи композиції, перспективи та пропорції; • Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання; • Конструктивно-структурно зображувати предмети на площині паперу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Спецпластика, Основи скульптури Кореквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Техніки поліхромії в творах мистецтва з каменю, Основи скульптури.
Короткий зміст навчальної програми: «Рисунок та реставраційне графічне моделювання» ґрунтується на вивченні основ рисунку шляхом виконання різних завдань з натури, починаючи з простих предметів і природних мотивів закінчуючи архітектурними деталями. Вивчення натури в процесі виконання начерків має будуватись на невід'ємному зв'язку всіх елементів зображувальної мови: композиції, закономірностей перспективи, конструктивної побудови, тональних відносин, техніки малюнку. Вся система навчання рисунку повинна сприяти розвитку образного та абстрактного мислення студентів, вихованню творчого професіонала. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного виконання постановок з натури та короткочасних начерків. Кожне наступне завдання ускладнюється по зростаючій за методом послідовного засвоєння закономірностей системи навчання
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (залік): Практична робота– 60%. Самостійна робота – 40 %
Рекомендована література: Шмагало Р.Т. Методика викладання рисунку в навчальних закладах Галичини другої половини ХІХ –початку ХХ ст. - Львів. 2001. Ли Н. Основы учебного и академического рисунка. — Москва: Ексмо, 2005 — 480с. Барчаі Ене Анатомія для художників.5 видання – Будапешт: Корвіна, 1975. – 320с. Foster W. The art of basic drawing. — Walter Foster Publishing, 2005. — 144p. Edwards’ B. Drawing on the Right Side of the Brain. — New York: Mondo, — 1999. — 315 p. Dodson B. Keys to Drawing. — London: North Light Books, — 1990. — 224p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).