Основи скульптури, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.8
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент.каф. АТР, к. арх. Стасюк О.С. доцент.каф. АТР, к. арх. Мельник В. А. доцент.каф. АТР, д. арх. Рибчинський О. В. асистент каф. АТР, к. арх. Шукатка М.С.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН 2. Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва. УМ 2. Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва. УМ 5. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва. КОМ 1. Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, польською, німецькою). АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Основи скульптури, частина 1, Рисунок, частина 1. Кореквізит: Рисунок, частина 2, Історія мистецтва і архітектури, частина 2, Основи скульптури, частина 3.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи скульптури, частина 2» є обов’язковою компонентою освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво реставрація» та передбачений на навчання у другому семестрі першого курсу. Дисципліна ґрунтується на вивченні основ скульптури шляхом виконання різних завдань у вигляді відтворення частин обличчя та скульптури лева. Під час занять студенти набувають ґрунтовних теоретичних знань з скульптури, вивчають закони побудови скульптурної композиції, та технологічні особливості скульптурних матеріалів. Вивчення має будуватись на невід'ємному зв'язку елементів зображувальної мови, необхідністю відчуття тривимірної об'ємної форми і вміння нею оперувати — зображувати саме за допомогою об'єму. Вся система навчання повинна сприяти розвитку образного та абстрактного мислення студентів, вихованню творчого професіонала. Програмні завдання закріплюються систематичною самостійною роботою. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного виконання практичних завдань. Кожне наступне завдання ускладнюється по зростаючій за методом послідовного засвоєння закономірностей системи навчання.
Методи та критерії оцінювання: Завдання 1. Відтворення половини губ маски Давида авторства скульптора Мікеланджело Буанарроті. 10 балів. Завдання 2. Відтворення половини ока маски Давида авторства скульптора Мікеланджело Буанарроті. 20 балів. Завдання 3. Відтворення половини носа маски Давида авторства скульптора Мікеланджело Буанарроті. 20 балів. Завдання 4. Відтворення половини вуха маски Давида авторства скульптора Мікеланджело Буанарроті. 20 балів. Завдання 5. Відтворення половини голови лева (водозлив з храму Парфенон у Афінах). 20 балів. Курсова робота 10 балів
Рекомендована література: 1. Бірюльов Ю., Львівська скульптура. – Львів: Апріорі, 2015. – 528 с. 2. Бірюльов Ю. О., 2008. Архітектура Львова. Час і стилі. ХІІІ - ХХІ ст. Львів: Центр Європи. 3. Гоголь В. Д., Диба Ю. Р. Скульптура. Ілюстрована енциклопедія. Том 1. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. Т. 1: А – Аянт. 408 с.: іл. 4. Кириченко М.А. Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. - К., «Вища школа», 2002. 5. Любченко В. А., 1981. Львівська скульптура XVI — XVII ст. Київ: Наукова думка. 6. Мельник Б. Вулицями старовинного Львова. - Львів: Світ, 2006. – 132 с. 7. Мельник І. В., 2008. Львівські вулиці і кам’яниці, мури, закамарки, передмістя та інші особливості королівського столичного міста Галичини. Львів: Центр Європи. 8. Мальська М. І., Завадовський Т., та Каднічанський Д., 2018. Туристичне львовознавство. Міщанські гмерки та шляхетські герби в архітектурі міста Львова. Київ: Центр учбової літератури. 9. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 10. Содомора А. Домбровський М. та Кісь А., 2008. Anno Domini. Року Божого: Латинські написи Львова. Львів: Піраміда, с. 80 - 81. 11. Красноголовець О. С. Основи скульптури: Навч. посіб. –К.: Знання, 2008. –171 с., 28 с. іл.. 12. Яцуненко А. А. Пластика. Види рельєфів: основи ліплення / А. А. Яцуненко. –Львів: ЗУКЦ, 2012. –80 с.: іл.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).