Спеціальна хімія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія силікатів
Лектор: професор Луцюк Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання основ теорії в сфері охорони та реставрації культурної спадщини. 2. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел. 3. Знання стадій дослідження твору мистецтва, зміст і порядок їх використання. 4. Знання змісту проектної та звітної документації щодо реставрації твору мистецтва. 5. Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва. 6. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення. 7. Уміння проводити експертизу твору мистецтва та розробляти рекомендації щодо подальшого збереження пам’ятки. 8. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. 9. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спецбіологія. Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю. Фізична та колоїдна хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття хімії. Класифікація речовин. Основні закони хімії. Склад матеріалів і способи його подання. Основні класи неорганічних сполук. Хімічні реактиви. Розчини, характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Класифікація експлуатаційних середовищ. Характеристика газових, рідких, твердих агресивних середовищ. Проблеми довговічності та захист кам?яних матеріалів від корозії. Класифікація облицювального каменю за довговічністю. Конструктивні та фізико-хімічні засоби захисту природних кам?яних матеріалів від корозії. Вибір хіміко-технологічних процесів і матеріалів для реставраційних робіт. Полімери в реставрації: синтетичні та природні.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40 %) підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: 1. Никитин М. К. Химия в реставрации : Справ. изд. / М. К. Никитин, Е. П. Мельникова. – Л. : Химия, 1990. – 304 с. 2. Малин В. И. Наружная и внутренняя облицовка зданий природным камнем / В. И. Малин, В. Н. Дамье-Вульфсон. – М. : Высш. шк., 1991. – 304 с. 3. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія / Н. В. Романова. – К.-Ірпінь : Перун, 1998. – 480 с. 4. Козак С. І. Хімічні основи корозії конструкційних матеріалів / С. І. Козак, М. В. Никипанчук, М. Г. Котур, В. В. Григораш. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 240 с. 5. Основы аналитической химии : В 2 кн. Кн. 2 : Методі химического анализа : Учеб. для вузов / [Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова, В. И. Федеева и др.]; Под ред. Ю. А. Золотова. – 3-е изд. – М. : Высшая школа, 2004. – 503 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).