Рисунок та реставраційне графічне моделювання, частина 3

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.20
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх. Шукатка М.С.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: «Рисунок та реставраційне графічне моделювання» полягає в освоєнні студентами теоретичних та практичних знань з рисунку та графічного моделювання. Курс покликаний сформувати фахівця з високим рівнем графічної майстерності на основі поступового вивчення теоретичних основ образотворчої грамоти. Дисципліна має на меті формування умінь та навичок реалістичного зображення, розвиток зорової пам’яті та уяви, що сприяє активному процесу естетичного сприймання архітектурного середовища. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця високим рівнем художньої майстерності, що зуміє застосувати у практиці власний рівень знань у реставрації творів мистецтва з натурального та штучного каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Спецпластика, Основи скульптури Кореквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Техніки поліхромії в творах мистецтва з каменю, Основи скульптури.
Короткий зміст навчальної програми: «Рисунок та реставраційне графічне моделювання» ґрунтується на вивченні основ рисунку шляхом виконання різних завдань з натури, починаючи з простих предметів і природних мотивів закінчуючи архітектурними деталями. Вивчення натури в процесі виконання начерків має будуватись на невід'ємному зв'язку всіх елементів зображувальної мови: композиції, закономірностей перспективи, конструктивної побудови, тональних відносин, техніки малюнку. Вся система навчання рисунку повинна сприяти розвитку образного та абстрактного мислення студентів, вихованню творчого професіонала. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного виконання постановок з натури та короткочасних начерків. Кожне наступне завдання ускладнюється по зростаючій за методом послідовного засвоєння закономірностей системи навчання
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (залік): Практична робота– 60%. Самостійна робота – 40 %
Рекомендована література: Шмагало Р.Т. Методика викладання рисунку в навчальних закладах Галичини другої половини ХІХ –початку ХХ ст. - Львів. 2001. Ли Н. Основы учебного и академического рисунка. — Москва: Ексмо, 2005 — 480с. Барчаі Ене Анатомія для художників.5 видання – Будапешт: Корвіна, 1975. – 320с. Foster W. The art of basic drawing. — Walter Foster Publishing, 2005. — 144p. Edwards’ B. Drawing on the Right Side of the Brain. — New York: Mondo, — 1999. — 315 p. Dodson B. Keys to Drawing. — London: North Light Books, — 1990. — 224p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).