Основи колористики та техніки поліхромії творів мистецтва

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.19
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент кафедри, к.арх. Мар’яна Степанівна Шукатка асистент кафедри, к.мистецтв. Сергій Володимирович Гетьманчук
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: «Техніки поліхромії в творах мистецтва з каменю» полягає в освоєнні студентами теоретичних та практичних знань з використання поліхромії в архітектурі та мистецтві. Курс покликаний сформувати фахівця з високим рівнем художньої майстерності на основі поступового вивчення теоретичних основ технік поліхромії в творах мистецтва з каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця високим рівнем художньої майстерності, що зуміє застосувати у практиці власний рівень знань у реставрації творів мистецтва з натурального та штучного каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Реставрація твору мистецтва з натурального каменю, Основи скульптури. Кореквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Реставраційне матеріалознавство, Основи скульптури.
Короткий зміст навчальної програми: «Техніки поліхромії в творах мистецтва з каменю» ґрунтується на вивченні технік і технологій поліхромії та способами її дослідження. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленими завданнями.
Методи та критерії оцінювання: Залік: Практична робота– 40%. Самостійна робота – 30 %. Письмова складова – 30%.
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. Кокин А.Д., Турбин Н.И. Части зданий и их архитектурная отделка (пособие для художественно-ремесленых училищ) – М., издательство и типпография трудрезервиздата, 1949.- 188 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p..
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).