Основи скульптури, частина 4 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.25
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Основи скульптури (частина 8)» полягає в освоєнні студентами об’ємно-просторового мислення, відчуття пластики та форми, розвитку художньо-естетичного смаку. Метою виконання проекту є формування у студентів відчуття правильних пропорцій та відчуття матеріалів, ознайомлення з методикою проведення пошуку аналогів та визначення їх приналежності до певних стильових особливостей та часових меж, оволодіння навиками відтворення втрачених елементів на основі збережених частин чи по фотографії, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних з реставрацією скульптури. У результаті вивченням дисципліни студент повинен: знати основні стилістичні особливості різних видів скульптури, основні прийоми моделювання скульптури з урахуванням її призначення та умов використання, вимог пам’ятко охоронного законодавства, методику роботи з реставраційними матеріалами при виконанні доповнень скульптури з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: спецпластика, моделювання архітектурної деталі, Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи скульптури» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків - вивчення методики, техніки і технології моделювання скульптури та архітектурних декоративних деталей, розробка алгоритму моделювання скульптури, підбір інструментарію та методики виготовлення скульптури. Вивчення анатомічної будови людського обличчя та тіла в цілому. Вивчення питань пов’язаних з моделюванням, копіювання та доповненням скульптури та архітектурної деталі, тощо. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (10%): усне опитування, робота на парах. - Підсумковий контроль (90%): виконання письмової та практичної роботи.
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Лепные работы. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. 1982. Львівська скульптура XVI – XVII століть/ В. Любченко. – К. : Наук. думка, 1981. –214с. Biriulow J. Rzezba lwowska od polowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy (Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму, середина XVIII ст. — 1939 р.). — Warszawa: Neriton, 2007, 388 s. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).