Проект реставрації, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.89
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР к.арх. __________________ Стасюк О.С. доц.каф. АТР, , к.і.н. __________________ Мельник В.А
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; фахових: • Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями; • Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасної реставрації творів мистецтва; • Здатність застосовувати засоби сучасних технологій реконструкції мистецьких творів. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Базові знання в галузі основ теорії, проектних нормативів, методів реконструкції творів мистецтв;; • Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’ятко охоронного законодавства; • Знання, що дозволяють проводити моніторинг стану збереження та експлуатації творів мистецтва;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Реставраційне матеріалознавство, Спецпластика Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з глини, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Виконання обмірів на основі яких виконується картограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин керамічної архітектурної деталі. Виконуються підготовка деталі до реставрації. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з штучного каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Екзамен Письмовий - 30 б Усний - 40 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проект реставрації, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.79
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР к.арх. __________________ Стасюк О.С. доц.каф. АТР, , к.і.н. __________________ Мельник В.А
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; фахових: • Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями; • Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасної реставрації творів мистецтва; • Здатність застосовувати засоби сучасних технологій реконструкції мистецьких творів. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Базові знання в галузі основ теорії, проектних нормативів, методів реконструкції творів мистецтв;; • Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’ятко охоронного законодавства; • Знання, що дозволяють проводити моніторинг стану збереження та експлуатації творів мистецтва;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Реставраційне матеріалознавство, Спецпластика Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з глини, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Виконання обмірів на основі яких виконується картограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин керамічної архітектурної деталі. Виконуються підготовка деталі до реставрації. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з штучного каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Екзамен Письмовий - 30 б Усний - 40 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).