Фізична та колоїдна хімія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.63
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фізична, аналітична та загальна хімія
Лектор: доцент, к.х.н. Кочубей Вікторія Віталіївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Вміти застосовувати закони термодинаміки, елементи фазових рівноваг та вчення про розчини в сучасних наукових дослідженнях з теорії мистецтва, архітектури та реставрації. 2. Вміти застосовувати знання з хімічної кінетики в реставраційній діяльності. 3. Вміти використовувати знання властивостей дисперсних систем, процесів агрегації та диспергування, що супроводжують утворення дисперсних систем, для розв’язування завдань в технології реставрації творів мистецтва. 4. Вміти використовувати методи і приклади фізичної та колоїдної хімії в реставраційній діяльності. 5. Вміти математично та графічно розв’язувати задачі на основі одержаних даних, узагальнювати їх та пов’язувати з практичним застосуванням за профілем фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Біологія Спеціальна хімія Матеріалознавство природного каменю
Короткий зміст навчальної програми: Хімічна термодинаміка, , аналіз рівноваги хімічних реакцій, рівновага в однокомпонентних системах. Термодинаміка розчинів електролітів та неелектролітів. Кінетика простих реакцій, вплив температури на швидкість реакції, поняття каталізу. Ознаки та класифікація дисперсних систем. Поверхневі явища (адгезія, змочування, капілярні явища). Адсорбційні рівноваги. Електричні властивості колоїдних систем. Агрегативна стійкість дисперсних систем. Оптичні та молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем,
Методи та критерії оцінювання: • Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40%) • Контрольний захід - диференційний залік у письмово-усній формі (60%)
Рекомендована література: 1. Кочубей В.В., Бутиліна Н.О., Топільницький П.І., Раєвський Ю.А. Навчальний посібник ”Фізична хімія”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2008. – 111 с. 2. Раєвський Ю.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дібрівний В.М. Фізична хімія, частина 1. Навч. Посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 120 с. 3. Дібрівний В.М., Сергеєв В.В., Ван-Чин-Сян Ю.Я. Курс колоїдної хімії (Поверхневі явища та дисперсні системи): Навчальний посібник. – Львів: «Інтелект – Захід», 2008. – 160 с. 4. Раєвський Ю.А., Ван-Чин-Сян Ю.Я., Дібрівний В.М. Фізична хімія, частина.2. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 135 с. 5. В. А. Волошинець, О. В. Решетняк. Фізична хімія навчальний посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 156 с.