Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.74
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: проф.каф. АТР д.арх. Рибчинський О.В. доц.каф. АТР, , к.і.н. Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН 3. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел. ЗН 6. Знання стадій дослідження твору мистецтва, зміст і порядок їх використання. УМ4. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення. КОМ 2. Уміння використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Реконструкція архітектурної деталі, Проект реставрації, частина 5 Кореквізит: Виконання бакалаврськогої кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи» ґрунтується на наступних тематичних розділах: 7. Визначення індивідуальних завдань для дипломників. 8. Вибір об’єкта та формулювання теми дипломної роботи. 9. Опрацювання концепції реставрації обраної памятки. 10. Натурне обстеження вибраного об’єкта реставрації, здійснення обмірів, відбору проб для проведення хіміко-технологічних досліджень, історичне дослідження пам’ятки. 11. Здійснення пробних консерваційних, реставраційних та реконструкційних заходів з метою відрацювання технології робіт. 12. Виконаня звіту про виконання «індивідуального науково-дослідного завдання» у формі «щоденника реставрації» та «паспорта реставрації». Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням практичних занять з паралельним консультуванням викладача.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру, за поточний контроль студент може набрати до 50 балів. На заліку – максимально 50 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за поточний контроль не менше 20 балів. Залік з дисципліни проводиться у письмовій формі (50 балів). Максимально 50 балів студент отримує за правильне ведення «щоденника практики» 25 балів та належне укладення «Звіту про проходження переддипломної практики» 25 балів, з яких оцінка виставляється таким чином: 20-25 балів – «відмінно»; 15–19 балів – «добре»; 5–14 балів – «задовільно»; 0–5 балів – «незадовільно». 100-88 балів – оцінка «А» («відмінно») виставляється, якщо студент демонструє високий рівень знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідає на поставлені запитання, а також вміє застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 87-80 балів – оцінка В («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу вище середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні неточності), уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79-71 бал – оцінка С («добре») виставляється за загалом правильне розуміння студентом навчального матеріалу, включаючи аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні (неістотні) недоліки). Студент засвоїв основний теоретичний матеріал та уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань. 70-61 бал – оцінка D («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, а трансформація умінь в нових умовах викликає певні труднощі. 60-50 балів – оцінка Е («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або неаргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних знань на практиці, що, однак, не є перешкодою до подальшого навчання; 49-26 балів – оцінка FX («незадовільно» з можливістю повторного заліку) виставляється за незнання основної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25-00 балів оцінка F («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватись під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Основи археології та архітектурно-археологічних досліджень: Методичні вказівки до лекційного курсу для студентів базового напряму "Мистецтво" спеціальності "Реставрація творів мистецтва" спеціалізації "Реставрація творів мистецтва з натурального і штучного каменю" / Укл.: Лукомський Ю.В., Петрик В.М. – Львів: В-во НУ "ЛП", 2009. – 20 с. ДБН В.3.2-1-2004 – Реконструкція, ремонт, реставрація об’єктів будівниц¬тва. Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культур¬ної спадщини. – Київ: Держбуд України, 2005. Консервація і реставрація пам'яток архітектури. Методичний посібник. – Київ-Львів, 1996 Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).