Поліхромія творів мистецтва

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.012
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.мистецтв. Гетьманчук С.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання : • знати теоретичні основи з дисципліни «Поліхромія творів мистецтва»; • засвоїти основні стилістичні особливості різних видів поліхромії; • здобути практичні навички з дослідження поліхромії у скульптурі та архітектурі; • застосовувати здобуті знання та навички в галузі реставрації творів мистецтва з каменю та у вирішенні творчих завдань. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; • Вивчення образотворчої грамоти, формування художньо-естетичних смаків та індивідуально-творчих особливостей студентів; • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. • Здатність обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, приймати обґрунтовані рішення та розв’язувати поставлені задачі. фахових: • Здатність розрізняти різні техніки поліхромії в творах мистецтва; • Здатність генерувати авторські інноваційні пошуки в практику сучасного мистецтва; • Здатність застосувати базові знання для характеристики матеріалів пам’яток архітектури та використаних під час їх експлуатації та реставрації речовин. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Базові знання в галузі основ теорії, методів дослідження і реставрації поліхромії на творах мистецтва; • Знання особливостей матеріалів і технік поліхромії; • Здатність до відтворення колористичного рішення пам’ятки на основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, традиційних технік та новітніх технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історія декоративно-прикладного мистецтва, Реставраційне матеріалознавство, Основи скульптури. Кореквізит: Реставрація твору мистецтва з натурального каменю, Основи скульптури.
Короткий зміст навчальної програми: «Поліхромія творів мистецтва» ґрунтується на вивченні технік і технологій поліхромії та способами її дослідження. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленими завданнями.
Методи та критерії оцінювання: Залік : Поточний контроль - практична робота (40%); самостійна робота (30 %). Письмова компонента (30%)
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. Кокин А.Д., Турбин Н.И. Части зданий и их архитектурная отделка (пособие для художественно-ремесленых училищ) – М., издательство и типпография трудрезервиздата, 1949.- 188 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).