Спеціальна хімія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Хімічна технологія силікатів
Лектор: професор Луцюк Ірина Володимирівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання технологій реставрації творів мистецтва та стадій комплексного дослідження, зміст і порядок їх використання та методи аналізу твору мистецтва. 2. Знання та розуміння прийомів, методів обмірів пам’яток, відповідно до вимог чинних стандартів і технічних умов. 3. Знання основних прийомів архітектурно-художнього моделювання творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання, вимог пам’яткок охоронного законодавства. 4. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі хіміко-технологічних, натурних обстежень творів мистецтва, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів. 5. Виконувати хіміко-технологічні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в реставрації. 6. Уміння працювати над об’єктом в складі групи/ 7. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 8. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Спецбіологія. Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю. Фізична та колоїдна хімія.
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття хімії. Класифікація речовин. Основні закони хімії. Склад матеріалів і способи його подання. Типи хімічного зв’язку. Основні класи неорганічних сполук. Хімічні реактиви. Розчини, характеристика розчинів та способи вираження їхнього складу. Електролітична дисоціація. Гідроліз солей. Окисно-відновні реакції. Класифікація експлуатаційних середовищ. Характеристика газових, рідких, твердих агресивних середовищ. Проблеми довговічності та захист кам?яних матеріалів від корозії. Класифікація облицювального каменю за довговічністю. Конструктивні та фізико-хімічні засоби захисту природних кам?яних матеріалів від корозії. Вибір хіміко-технологічних процесів і матеріалів для реставраційних робіт. Полімери в реставрації: синтетичні та природні.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40 %) підсумковий контроль (залік): письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: 1. Никитин М. К. Химия в реставрации : Справ. изд. / М. К. Никитин, Е. П. Мельникова. – Л. : Химия, 1990. – 304 с. 2. Малин В. И. Наружная и внутренняя облицовка зданий природным камнем / В. И. Малин, В. Н. Дамье-Вульфсон. – М. : Высш. шк., 1991. – 304 с. 3. Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія / Н. В. Романова. – К.-Ірпінь : Перун, 1998. – 480 с. 4. Козак С. І. Хімічні основи корозії конструкційних матеріалів / С. І. Козак, М. В. Никипанчук, М. Г. Котур, В. В. Григораш. – Львів : Ліга-Прес, 2001. – 240 с. 5. Основы аналитической химии : В 2 кн. Кн. 2 : Методі химического анализа : Учеб. для вузов / [Ю. А. Золотов, Е. Н. Дорохова, В. И. Федеева и др.]; Под ред. Ю. А. Золотова. – 3-е изд. – М. : Высшая школа, 2004. – 503 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).