Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Хімічна технологія силікатів
Лектор: доцент Семеген Роман Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - основні види природних кам‘яних матеріалів та їх петрографічні особливості; - методи оцінки властивостей природних камяних матеріалів та виробів; - основні параметри ідентифікації матеріалів за методом рентгенофазового аналізу ; - характеризувати матеріали на основі природних кам‘яних матеріалів; - володіти методиками оцінки якості матеріалів; - використовувати основні положення вчення про симетрію внутрішньої будови кристалів та її зв‘язок з їх зовнішньою формою; - розрізняти типи елементарних комірок як основи в структурі кристалічних речовин; - використовувати принципи координації матеріальних частинок при побудові їх кристалічних структур; - встановити залежність між складом, структурою і властивостями кристалічних речовин; - раціонально підходити до вибору вихідних матеріалів та параметрів ведення технологічних процесів роботи з каменем з позицій петрографії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Фізика - Спеціальна хімія
Короткий зміст навчальної програми: Завдання та роль курсу петрографії. Поняття про гірські породи. Основні властивості гірських порід та їх порівняльний аналіз. Мінерали і гірські породи. Морфологія мінералів та їх агрегатів. Методи визначення гірських порід. Фізичні властивості мінералів. Густина. Твердість. Спайність. Зв’язок властивостей з кристалічною будовою, хімічним складом. Оптичні властивості кристалів. Колір мінералів. Колір риски. Кристалооптичний аналіз. Класифікація мікроскопів за конструкцією та принципом досліджень. Види мікропрепаратів. Поняття про кристал та кристалічну речовину, їх основні властивості. Симетрія кристалів. Елементи симетрії, їх позначення та взаємодія в кристалах. Категорії, класи і сингонії кристалів. Огранення ідеальних кристалів. Прості форми і комбінації. Форми реальних кристалів. Закон Гаюї. Кристалографічні осі. Символи граней Класифікація гірських порід за походженням. Зв’язок між умовами утворенням гірських порід, їх структурою і властивостями. Короткий аналіз використання гірських порід у архітектурі. Основні види магматичних порід. Форми їх залягання, склад, структура та текстура магматичних порід. Розповсюдженість та опис магматичних порід. Причини різноманітності магматичних порід. Основні види осадових порід. Форми їх залягання, склад, структура та текстура осадових порід. Розповсюдженість та опис осадових порід. Причини різноманітності осадових порід. Основні види метаморфічних порід. Форми їх залягання, склад, структура та текстура метаморфічних порід. Розповсюдженість та опис метаморфічних порід. Причини різноманітності метаморфічних порід.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (40 %) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік); письмово-усна форма (60 %)
Рекомендована література: Базова 1. Торопов Н.А., Булак Л.Н. Кристаллография и минералогия. Л., Стройиздат, 1972, 503с. 2. Попов Г.М., Шафрановський Г.Г. Кристалографія. Вища школа, Львів, 1968, 352с. 3. Куровець М.І. Кристалографія і мінералогія. Львів, вид-во «Світ», 1996, ч.І 235с., ч.ІІ 214с. 4. Шаскольская М.П. Кристаллография. М., «Высшая шкоал», 1976, 391с. Допоміжна 1. Гумилевский С.А., Киршон В.М., Луговской Г.П. Кристаллография и минералогия. М., «Высшая школа», 1972, 280с. 2. Торопов Н.А., Булак Л.Н. Лабораторный практикум по минералогии. Л., Стройиздат, 1969, 240с. 3. Перепелицын В.А. Основы технической минералогии и петрографии. Недра. – М.: 1987. 4. Лазаренко Є.К. Курс мінералогії. Львів “Вища школа”, 1959, 485