Пластична анатомія, анатомічний рисунок

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.024
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент, к.арх., Стасюк О.С. асист., к.арх. Гетьманчук С.В.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: ЗН 3. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел. УМ 6. Вміти готувати презентацію проектів, доповідей по проектах, в тому числі з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку. УМ 7. Уміння проводити експертизу твору мистецтва та розробляти рекомендації щодо подальшого збереження пам’ятки. КОМ 1. Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, польською, німецькою). АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит:Рисунок, частина 3, Основи скульптури, частина 4 Кореквізит: Рисунок, частина 4, Основи скульптури, частина 4, Спецпластика
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Пластична анатомія, анатомічний рисунок» ґрунтується на вивченні будови тіла людини, його кісткової та м’язової системи, техніки і технології моделювання анатомічного рисунку, вирішення проблем пов’язаних з його моделюванням графічними засобами. Сприяння розвитку художнього мислення, творчої уяви, зорової пам’яті, просторових уявлень, художніх здібностей та естетичного ставлення до творів мистецтва. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру, за поточний контроль студент може набрати до 40 балів. На заліку – максимально 60 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за поточний контроль не менше 20 балів. Залік з дисципліни «Історія мистецтва та архітектури» проводиться у письмово-усній формі (50 балів за тестування і 10 балів усне опитування). Максимально 50 балів студент отримує за правильні відповіді на 15 тестових запитань. 10 балів при усному опитуванні виставляється таким чином: 8–10 балів – «відмінна» відповідь; 7–6 балів – «добра» відповідь; 5–4 бали – «задовільна» відповідь; 0–3 бали – «незадовільна» відповідь. 100-88 балів – оцінка «А» («відмінно») виставляється, якщо студент демонструє високий рівень знання навчального матеріалу в заданому обсязі, необхідний рівень умінь і навичок, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідає на поставлені запитання, а також за вміє застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних завдань; 87-80 балів – оцінка В («дуже добре») виставляється за знання навчального матеріалу модуля вище середнього рівня, включаючи розрахунки, аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні неточності), уміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 79-71 бал – оцінка С («добре») виставляється за загалом правильне розуміння студентом навчального матеріалу, включаючи аргументовані відповіді на поставлені запитання (можливі певні (неістотні) недоліки). Студент засвоїв основний теоретичний матеріал та уміє використовувати знання для вирішення стандартних завдань. 70-61 бал – оцінка D («посередньо») виставляється за посередні знання навчального матеріалу модуля, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач, а трансформація умінь в нових умовах викликає певні труднощі. 60-50 балів – оцінка Е («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу модуля, неточні або неаргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних знань на практиці, що, однак, не є перешкодою до подальшого навчання; 49-26 балів – оцінка FX («незадовільно» з можливістю повторного заліку) виставляється за незнання основної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25-00 балів оцінка F («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням модуля) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу модуля, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватись під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Баммес Готфрид Изображение фигуры человека /Пособие для художников, преподавателей и учащихся. – Берлин: Фольк унд Виссен, 1984. - 336 с. Барчаї Й. Анатомія для художників. – Будапешт, 1999 Веремчук В.С. Основи пластичної анатомії та малюнка / В.С. Веремчук, В.О. Долгіх. -К.: Приватна школа, 202.-330 с. Дюваль М. Анатомия для художников –М., ТЭКСМО, 2012. Крамаров С.Н. Конструктивний рисунок. Натюрморт. Голова человека. -Омск: Академия, 2012. - 122 с. Лантери Э. Лепка. – М.: Изд. Академии художеств СССР, 1963. – 335 с. Павлов Г.М. Анатомія людини. – М.: Мистецтво, 1994. Рабинович М.Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц и ее применение в рисунке. – М.: Высшая школа, 1978. – 208 с. Танк В. Анатомия животных для художников. /Пер. с нем. Т.Сиделкиной. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство «Астрель», 2004. – 156 с. Хогарт Б. Динамическая анатомия для художников. – Тула: Родничок, - М.: Астрель, 2001. Хогарт Б. Рисунок человека в движении. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 176 Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).