Спецпластика, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.078
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц. каф. АТР, к.арх. _________________ Стасюк О.С.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: • основні стилістичні особливості різних видів архітектурних рельєфів • методику підбирання аналогів та прототипів до архітектурних рельєфів • техніку і послідовність виконання архітектурних рельєфів в натурі В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: • самостійно підбирати та досліджувати необхідні аналоги та прототипи до архітектурних рельєфів та використовувати їх у процесі моделювання рельєфу • володіти методикою моделювання різних видів архітектурних рельєфних композицій • самостійно виявляти в рельєфі всі стилістичні особливості форми – геометричні пропорції форми, ритм та розташування її на фронтальній площині, масу форми та її фактуру, конструктивну пластику форми, світлотінь. • самостійно виконати необхідні доповнення втрачених частин архітектурної деталі відповідно до стилістики та техніки архітектурного об’єкту Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • Здатність володіти культурою мислення, узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення у практичній ситуації; фахових: • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони художньої композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи реставрації творів мистецтва; Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: • Знання історично-стилевих, архітектурних, мистецьких та пластично-художніх основ реставрації творів мистецтва;; • Вміння володіти історичними техніками та технологіями обробки матеріалів творів мистецтва; • Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; • Уміння спілкуватись. включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською) • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Основи проектування , Моделювання архітектурної деталі, Основи скульптури Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Спецпластика» ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних рельєфів, вирішення проблем пов’язаних з моделюванням, підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання, тощо. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 15 б. Залік Письмовий - 25 б Практична робота- 60 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. 3. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. 4. Кокин А.Д., Турбин Н.И. Части зданий и их архитектурная отделка (пособие для художественно-ремесленых училищ) – М., издательство и типпография трудрезервиздата, 1949.- 188 с. 5. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 6. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 7. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 8. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).