Проект реставрації, частина 3 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.080
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С., к арх. Бокало І.Ю
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Проект реставрації (частина 3)» полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з методикою реставрації творів мистецтва з штучного каменю в інтер’єрі, ознайомлення студента з теоретичними засадами в реставрації творів мистецтва з каменю та виконання практичного завдання, що передбачає реставрацію архітектурної деталі або скульптури з каменю, які є частиною інтер’єру, ознайомлення студента з методикою виконання перед проектних реставраційних досліджень, оволодіння навиками виконання дослідницьких робіт при реставрації архітектурної деталі або скульптури з каменю в інтер’єрі. Важливим є ознайомлення з історією, теорією та методикою застосування різноманітних реставраційних матеріалів, котрі застосовуються при реставрації творів мистецтва з каменю. Для розуміння послідовності процесів та оволодіння реставраційними навичками обов’язковим є виконання практичної роботи, що передбачає виконання зондажів та шліфів, взяття проб, розчистку, укріплення та доповнення архітектурної деталі або твору мистецтва з каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації творів мистецтва з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: основи проектування, моделювання архітектурної деталі, основи скульптури Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – ознайомлення з об’єктами дослідження, ідентифікація матеріалу та об'єкту, візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Опрацювання алгоритму обстежень. Взяття проб для проведення досліджень колористики, засолення, біологічні пошкодження. Виконання шліфів. Виконанняобмірів на основі яких виконується картограма взяття проб такартограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин твору мистецтва. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчаєтьсяможливістьзастосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на парах. - Підсумковий контроль (70%): письмово-усний контроль, захист практичної роботи.
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Пруцын О. Реставрация и реконструкция архитектурного наследия. Теорети¬ческие и методологические основы реставрации исторического и архитектурного наследия: Учебное пособие. – Москва.: Академия реставрации, 1996. – 91 с. JerzyCiabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet MikolajaKopernika, 1998. – 237 s. WieslawDomaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, UniwersytetMikolajaKopernika, 2003 – 244 s.

Проект реставрації, частина 3 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.090
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к арх. Стасюк О.С. к арх. Бокало І.Ю.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Проект реставрації (частина 3)» полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з методикою реставрації творів мистецтва з штучного каменю в інтер’єрі, ознайомлення студента з теоретичними засадами в реставрації творів мистецтва з каменю та виконання практичного завдання, що передбачає реставрацію архітектурної деталі або скульптури з каменю, які є частиною інтер’єру, ознайомлення студента з методикою виконання перед проектних реставраційних досліджень, оволодіння навиками виконання дослідницьких робіт при реставрації архітектурної деталі або скульптури з каменю в інтер’єрі. Важливим є ознайомлення з історією, теорією та методикою застосування різноманітних реставраційних матеріалів, котрі застосовуються при реставрації творів мистецтва з каменю. Для розуміння послідовності процесів та оволодіння реставраційними навичками обов’язковим є виконання практичної роботи, що передбачає виконання зондажів та шліфів, взяття проб, розчистку, укріплення та доповнення архітектурної деталі або твору мистецтва з каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації творів мистецтва з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: основи проектування, моделювання архітектурної деталі, основи скульптури Кореквізит: понятійний та термінологічний апарат, методологія.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – ознайомлення з об’єктами дослідження, ідентифікація матеріалу та об'єкту, візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з каменю, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Опрацювання алгоритму обстежень. Взяття проб для проведення досліджень колористики, засолення, біологічні пошкодження. Виконання шліфів. Виконанняобмірів на основі яких виконується картограма взяття проб такартограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин твору мистецтва. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчаєтьсяможливістьзастосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на парах. - Підсумковий контроль (70%): письмово-усний контроль, захист практичної роботи.
Рекомендована література: Волошинець В.А., Бевз М.В. Реставраційне матеріалознавство. Львів. 2017. – 128 с. Прибєга Л.В. Основы методики йсследования памятников архитектуры. Учебное пособє. – Кєв, 1988. – 59 с. Пруцын О. Реставрация й реконструкция архитектурного наследия. Теорети¬ческє й методологическє основы реставраций йсторического й архитектурного наследия: Учебное пособє. – Москва.: Академия реставраций, 1996. – 91 с. JерзиЦіабач. Зиwіце і тwорзиwа сзтуцзне стосоwане w консерwаціj забиткоw. – Торун, Уніwерситет МіколаjаКоперніка, 1998. – 237 с. WіеслаwДомаслоwскі. Превентів цонсерватіон оф стоне гісторіцал обjецц.- Торун, УніwерситетМіколаjаКоперніка, 2003 – 244 с.