Комп'ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.063
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР к.арх. Петрик В.М.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, студент повинен знати: методику та принципи застосування технічних засобів фіксації об'єктів культурної спадщини з натурального та штучного каменю, опрацювання результатів фіксації та їх внесення в базу даних, базові положення введення-виведення бази даних, аналітичної та графічної інформації при роботі з комп’ютерними системами. Підготовлений фахівець повинен вміти: проводити фіксацію об'єкта реставрації за допомогою необхідних сучасних технічних засобів, визначених державними вимогами до реставрації пам’яток та наявних у Національному університеті "Львівська політехніка", вносити дані фіксації в комп'ютерні системи, виконати комп'ютерне моделювання та науковий аналіз стану зафіксованого об'єкта. Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: загальних: • вчитись та оволодівати сучасними знаннями • застосовувати знання у практичних ситуаціях • знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; • здатність до використання здобутків і методів природничих наук при вирішенні професійних задач; • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; • володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. фахових: • здатність проводити аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально-предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання; • здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. • уміння визначити обсяг необхідної роботи по реставрації творів мистецтва з каменю та визначити часові рамки виконання даної роботи; • здатність застосовувати базові знання в галузі мистецтва та реставрації для діагностики із застосуванням технічних цифрових і комп’ютерних засобів елементів пам’яток архітектури та архітектурного декору і деталей; • застосовувати вивчені методи досліджень до вивчення та реставрації пам’яток архітектури та архітектурних деталей виготовлених з природнього та штучного каменю, на практиці в складі реставраційної науково-проектної документації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Історичні техніки та технології обробки каменю, Основи проектування та реставрації, Проект реставрації, Основи археології, Діагностика та дослідження твору мистецтва з каменю, Комп'ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю Кореквізит
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Комп’ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю» ґрунтується на наступних розділах: ознайомлення із сучасними технічними засобами дослідження та фіксації пам'яток, засвоєння методики та послідовності виконання дослідження об'єкта реставрації, підготовка та внесення в середовище спеціалізованого програмного забезпечення файла цифрової інформації, виконання комп'ютерного макетування графічної частини проекту реставрації та тексту реставраційного звіту, підготовка текстових та графічних документів до друку. Вивчення дисципліни відбувається послідовним проведенням лекційних занять та практичних занять. Практичні завдання виконуються в аудиторії та опрацьовуються самостійно студентом із застосуванням наявною матеріальної бази кафедри та спеціалізованих лабораторій, а також на особистому комп’ютерному пристрої (ПК) студента. В ході виконання практичних завдань проводиться обмір обраних згідно завдання об’єктів із застосуванням традиційних (лінійка, рулетка та ін.) інструментів та сучасних технічних засобів (цифровий фотоапарат, лазерна рулетка, лазерний рівень). Креслення виконуються на в середовищі програми AutoCAD (студентська версія). Робота оформляється згідно встановленого зразка, подається у друкованому вигляді (форат А4) та у цифровому вигляді.
Методи та критерії оцінювання: Відвідування лекцій – 15 б Відвідування практичних занять та виконання практичних завдань – 15 б Екзамен Письмовий - 55 б Усний - 15 б Загальна кількість балів - 100 б
Рекомендована література: Михайловский Е.В. Предпроектные натурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры.– М.: 1977. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.– М.: 1988 (2-е вид. – 2000). Гринберг А.Д., Гринберг С. Цифровые изображения: Практическое руководство / Пер. с англ.; худ. обл. М.В.Драко. – Минск, 1997.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).