Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.064
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Ташак Мирослава Степанівна, старший викладач
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання ЗН7 Знання основних технологічних процесів, що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства. Уміння УМ3 Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва. УМ8 Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. Комунікація КОМ3 Уміння працювати над об’єктом в складі групи. Автономність та відповідальність АіВ4 Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Спеціальна хімія. Основи хіміко-технологічних процесів в реставрації. Екологія. Соціологія конфлікту. Екологічна та кліматична стійкість ЄС Кореквізити: Основи технологічного процесу виготовлення форм. Історичні техніки та технології обробки матеріалів творів мистецтва
Короткий зміст навчальної програми: - Правові та організаційні основи охорони праці; державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці, організація охорони праці на підприємстві; гігієна праці та виробнича санітарія (загальні підходи до оцінки умов праці; туметеорологічні умови виробничого середовища, забруднення повітря виробничих приміщень, вентиляція виробничих приміщень; вібрація; шум, ультразвук та інфразвук; електромагнітне випромінювання (радіочастотного і оптичного діапазону, іонізуюче)); основи виробничої безпеки (загальні вимоги безпеки, електробезпека); основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. - Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек, ризик як оцінка небезпеки; природні загрози; техногенні небезпеки, радіаційна та хімічна безпека; соціально-політичні небезпеки, соціальні та психологічні фактори ризику, поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях; менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та об’єктів господарювання у надзвичайних ситуаціях.
Методи та критерії оцінювання: 20 балів (20%): письмові звіти про виконання лабораторних робіт, vns-тестування; 20 балів (20%): письмові звіти про виконання практичних робіт, виконання індивідуальних завдань; 20 балів (20%): виконання розрахунково-графічної роботи; 40 балів (40%): vns-тестування за лекційним матеріалом.
Рекомендована література: 1. Кодекс законів про працю : Закон України від 10.12.71 № 322-VIII (редакція від 10.06.2021). 2. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 №5403-VІ (редакція від 10.06.2021). 3. Батлук В.А., Кулик В.М., Яцюк Р.А. Охорона праці: навч. посібник.– Львів: – Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 388 с. 4. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. 5. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с. 6. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 7. Петрук М.П., Гіщак Х.Я., Гончарук В.Є., Васійчук В.О., та ін. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – 226 с. 8. Холмовой Ю. П., Гончарова С. А. , Бакланов О.М. Безпека життєдіяльності – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 100 с. 9. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – К.: Основа, 2011. – 526 с. 10. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності (Практикум). – Львів: Видавництво «Левада», 2019. – 240 с. 11. Почапська І.Я., Литвиняк О.Я. Основи охорони праці та безпека життєдіяльності. – Львів: Видавництво «Левада», 2021. – 326 с.: іл.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).