Експертиза пам'ятки архітектури, мистецтва та її деталей

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.070
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.і.н., Мельник В.А.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • самостійно визначати перелік та методику необхідних експертних дослідженнь; • за матеріалами проведених досліджень визначати методику та складати алгоритм необхідних експертних заходів; • самостійно виконувати наукові експертні дослідження, грамотно подавати результати аналізу досліджень у визначеній документальній формі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Переквізит: Історія мистецтва і архітектури, Реставраційне матеріалознавство Кореквізит: Історичні техніки та технології обробки матеріалів творів мистецтва
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Експертиза пам’ятки архітектури, мистецтва та її деталей» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – «Предмет і завдання експертизи мистецьких пам’яток», «Складання алгоритму обстежень», «Вибір та аналіз аналогів», «Проведення обмірів, фотофіксації та опису об’єкту експертизи», «Укладення акту експертизи на основі проведених досліджень». В процесі навчання студент опановує основні критерії визначення культурної цінності пам'яток, що встановлюється шляхом історичної, та мистецької експертизи архітектурних та мистецьких об’єктів. За результатом вивченого студент укладає акту експертизи у стандартизованій формі на основі проведених досліджень конкретної пам’ятки.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних робіт– 33 б. Письмово-усний контроль – 12 б. Екзамен Письмова компонента - 45 б. Усна компонента - 10 б.
Рекомендована література: 1. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. 2. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. 3. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. 4. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. 5. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).