Математика

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.023
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Веселовська Ольга Володимирівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання (необхідно сформулювати 6 - 8 результатів навчання): 1. Обчислювати визначники 2-го, 3-го та вищих порядків. 2. Виконувати дії над матрицями. 3. Розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 4. Розкладати вектори за базисом, обчислювати скалярний добуток векторів. 5. Будувати рівняння прямих та кривих другого порядку на площині та прямих і площин у просторі. 6. Знаходити похідні функції однієї змінної та проводити повне дослідження функції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Елементарна математика, лінійна алгебра, аналітична геометрія, Математичний аналіз ч.1, математичний аналіз ч.2, інформатика, економіко-математичні методи і моделі.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт у віртуальному навчальному середовищі, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт. Поточний контроль - 30 балів; Екзаменаційний контроль - 70 балів; Разом за дисципліну - 100 балів.
Рекомендована література: 1. Математичний аналіз: Навчальний посібник.– Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 404 с. 2. Математичний аналіз: Навчальний посібник / Ю.К.Рудавський, Г.В.Понеділок, І.О.Бобик, О.З.Ватаманюк, Х.Т.Дрогомирецька, О.М.Рибицька, О.З.Слюсарчук.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002.– 308 с. 3. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2001.– 326 с. 4. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.2. / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003.– 232 с. 5. Завдання до РГР “Лінійна алгебра та аналітична геометрія. ДУ “ЛП”, 2000.