Основи геодезії

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Геодезія
Лектор: к.т.н. Вовк Андрій Ігорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - знати теоретичні основи геодезії, топографічного знімання, інших видів знімання; - знати методи і технології створення геодезичних мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань споруд, громадських, промислових та сільськогосподарських комплексів; - знати основи складання й оновлення карт, технологічних процесів підготовки карт до видання та видання карт; - знати основи інформатики і геоінформаційних технологій з набуттям навичок використання комп’ютерних програмних засобів та баз даних для оброблення результатів геодезичних вимірювань та топографічних знімань; - володіти методами збирання інформації, її систематизації і класифікації відповідно до поставленого проектного або виробничого завдання топографо-геодезичного змісту; - володіти базовою геодезичною технікою і технологіями, методами математичного оброблення геодезичних вимірювань; - володіти технологіями і методиками планування і виконання геодезичних та топографічних знімань та комп’ютерного оброблення результатів знімань в геоінформаційних системах; - володіти методами організації топографо-геодезичного виробництва від польових вимірювань до менеджменту й реалізації різноманітної топографічної продукції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Основи геодезії» є невід’ємною складовою частиною навчального процесу для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування». дисципліна має на меті розширити і закріпити теоретичні знання під час геодезичних робіт. Завданням основ геодезії є засвоєння кожним студентом практичної вправності виконання польових і камеральних геодезичних робіт. У даній програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виконання геодезичних робіт. Викладач зобов’язаний до початку практики провести інструктаж з техніки безпеки та охорони праці під час проведення інженерно-геодезичних робіт в період навчальння та контролює за їх дотриманням. Викладач може формувати польові бригади. Академічна група поділяється на бригади (3 – 5 студентів), в яких назначається бригадир. Викладач проводить навчально–методичну, наукову та виховну роботи зі студентами, відповідає за виконання програми практики та рівень засвоєння студентами практичних і теоретичних знань і по закінченні практики приймає заліки. Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує спеціально розроблений зошит в якому виконує завдання лабораторних робіт поступово наповнюючи його усією необхідною інформацією. По закінченню курсу студент зобов’язаний здати зошит з виконаними лабораторними роботами, які передбачені програмою.
Методи та критерії оцінювання: В навчальному процесі передбачено наступні методи контролю результатів навчання студентів: - поточний контроль за виконанням робіт; - усні індивідуальні, комбіновані і фронтальні опитування на початку кожного виду робіт; - тематичний тестовий контроль; перевірка та оцінювання знань.
Рекомендована література: - Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000-1:500. Київ, 1999. - Літинський В.О., Ващенко В.І., Перій С.С.. Геодезичні прилади в топографії. Львів, Євросвіт, 2012. - Мороз О.І. Топографія. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. 220 с. - Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. Геодезія. Частина перша. Топографія. Навчальний посібник Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 440 с. - Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000 – 1:500. Київ, 2001. - Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів, 2001 - Геодезичні прилади. Підручник / За редакцією Т. Г. Шевченка. Друге видання, перероблене та доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009. 484 с. - Островський А. Л., Мороз О. І., Тарнавський В. Л.. Геодезія. Частина друга. Підручник. Друге вид., виправлене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 564 с. - Тревого І.С., Шевченко Т.Г., Мороз О.І.. Геодезичні прилади. Практикум. Навчальний посібник Третє видання, перероблене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с.