Архітектурна фізика, частина 1

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.O.099
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: доц., канд.арх. Шулдан Лариса Олександрівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен: - основні положення архітектурно кліматології, теплофізики, світлотехніки та акустики, а також фактори які впливають на комфортність середовища життєдіяльності людини. - теоретичні основи та методи розрахунку теплозахисних властивостей будинків систем природного та штучного освітлення, а також основних акустичних процесів. - виконання графічно-розрахункових робіт пов’язаних з тепловим світловим та акустичним комфортом архітектурного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: Раціональне використання природних енергетичних ресурсів і забезпечення охорони навколишнього середовища; врахування закономірностей впливу кліматичних факторів на людину і будівлі плануванні та забудові міст, формуванні цивільних та промислових будинків та вивченні прямих і зворотніх зв’язків у системі „природа-архітектура-людина”.
Методи та критерії оцінювання: - Графічні роботи, усне опитування (40%); - Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмова форма.
Рекомендована література: 1. Гусев Н.М. Основы строительной физики. М., Стройиздат, 1975; 2. Оболенский Н.В. Архитектура и солнце. М., Стройиздат 1988; 3. Зоколей С.В. Архитектурное проектирование: эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой. М., Стройиздат 1984; 4. Ковригин С.Д. Архитектурно строительная акустика. М., Высшая школа, 1986.