Етика бізнесу

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.008G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Канд. філос. наук, доц. Марія Сінельнікова (Мазурик)
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: ознайомити студентів з класичними зразками етичної думки та нормами етикету, формування у студентів поняття етичності службової поведінки менеджера, вироблення навиків аналізу різних типів керівництва для вироблення стратегії організації економічної діяльності в плані етики. У результаті вивчення модуля студент повинен: знати: сучасний стан теорії етики в сфері підприємництва, специфіку етики бізнесу, етичні норми та стандарти в історії бізнес-етики. вміти: користуватися базовою термінологією етики бізнесу, адаптувати теоретичний та практичний матеріал до сучасних умов ринку, вирішувати проблеми ділового життя.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: історія світової та української культури. - Кореквізіт: соціологія.
Короткий зміст навчальної програми: Етика бізнесу та її місце в системі соціально-гуманітарних наук. Функціонування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Етика і сучасне управління. Поняття мікро- та макроетики. Моральне спілкування як творчість. Вибір засобів ділового спілкування. Ділові комунікації та дііловий етикет у бізнесі. Спілкування як вид соціальної взаємодії. Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання. Ділова людина та умови успішної кар’єрної діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, контрольні роботи, тести. - Підсумковий контроль (60%): залік.
Рекомендована література: 1. Андреева И.В. Этика деловых отношений: Учебное пособие. - СПб: Вектор, 2005. – 213с. 2. Борисов В.К., Петрунин Ю.Ю. Этика бизнеса. – М: Издательство: Дело. – 280с. 3. Ботавина Р.Н. Этика менеджмента: Учебник. – М: Финансы и статистика, 2002. – 280с. 4. Невелєв О.М. Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К: Центр учбової літератури, 2009. – 168с. 5. Стоян Т.А. Діловий етикет: моральні цінності і культура поведінки бізнесмена: Навчальний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 232с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).