Міжнародне підприємництво

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.021G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: к.е.н., доц. Ясінська Тетяна Вікторівна д.е.н., проф. Станасюк Наталія Степанівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Вміння оцінювати наслідки глобалізації світової економіки (можливості та загрози) для діяльності міжнародного підприємства. 2. Володіння крос-культурною грамотністю для врахування відмінностей між країнами в процесі прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств. 3. Здатність продемонструвати поглиблені знання у сфері торговельних операцій міжнародних підприємств, вміння оцінювати наслідки торговельних операцій міжнародних підприємств для економік країн-учасників та світової економіки загалом. 4. Здатність продемонструвати поглибленні знання у сфері інвестиційної діяльності міжнародного підприємства, вміння оцінювати наслідки державної політики по відношенню до прямих закордонних інвестицій для практичної діяльності міжнародних підприємств. 5. Уміння виробляти ефективну стратегію діяльності міжнародного підприємства з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та підприємницьких інтересів; здатність приводити у відповідність організаційну структуру міжнародного підприємства його стратегії. 6. Володіння знаннями щодо особливостей застосування різних інструментів фінансових транзакцій міжнародних підприємств. 7. Знання особливостей технології та методів управління міжнародним підприємством. Результати вивчення даної дисципліни деталізують такі знання та уміння: 1. Володіння достатніми знаннями та розумінням основних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних економічних відносин. 2. Знання методів проведення комерційних операцій на зовнішніх ринках, технології проведення комерційних переговорів із використанням різних шкіл тактики ведення переговорів. 3. Знання основних принципів і завдань діяльності міжнародних організацій та транснаціональних корпорацій. 4. Уміння аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій. 5. Уміння оцінювати маркетингове середовище діяльності ТНК, розробляти стратегії виходу ТНК на нові ринки. Методи навчання і викладання: - інформаційно-рецептивний метод; - репродуктивний метод; - евристичний метод; - метод проблемного викладу; - самостійна робота: репродуктивний метод, дослідницький метод. Методи оцінювання рівня досягнення результатів навчання: поточний контроль – виконання та захист практичних робіт, вирішення ситуаційних завдань та кейсів, усне та фронтальне опитування, тестування, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень i визначень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: "Мікроекономіка", "Макроекономіка" - кореквізит: "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства"
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна "Міжнародне підприємництво" орієнтована на вивчення теоретичного та засвоєння практичного матеріалу про сутність міжнародного підприємництва, особливості функціонування міжнародного підприємства в умовах глобалізації світової економіки, роль відмінностей між країнами для процесу прийняття рішень менеджерами міжнародних підприємств, торговельну та інвестиційну діяльність міжнародного підприємства, стратегію та структуру міжнародного підприємства, форми організації операцій та фінансовий механізм функціонування міжнародних підприємств, особливості управління міжнародною фірмою. В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати і розуміти економічні основи діяльності суб’єктів підприємницької діяльності на зовнішніх ринках.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань здобувача освіти здійснюється у таких напрямках: наявність конкретних умінь, їхня глибина, стійкість і гнучкість; ступінь опанування основних положень дисципліни та їх творче застосування під час розв'язання ситуаційних задач та кейсів. Семестровий контроль проводиться у формі заліку. Для оцінювання рівня досягнення результатів навчання застосовуються методи поточного контролю: виконання та захист контрольної роботи, усне опитування, тестування, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, вирішення ситуаційних завдань та кейсів тощо.
Рекомендована література: 1. Міжнародний бізнес : підручник./ за ред. проф. В. А. Вергуна. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 810с. 2. Гіл Ч. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. – 856с. 3. Рогач О. І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій : підручник для вузів / Олександр Ігорович Рогач . – Київ : Либідь, 2005 . – 718 с. 4. Єрохін В. Л.. Міжнародне підприємництво: навч. посібник / В.Л. Єрохін. - М.: Фінанси і статистика; Ставрополь: АГРУС. – 2008. - 392с. 5. S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger. International Business: The New Realities. - London: Pearson, 2019. - 576 p. 6. Міжнародне середовище бізнесу: конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Дж. Майєр, Д. Олесневич. – К.: Либідь 2002. – 703с. 7. John J. Wild, Kenneth L. Wild. International Business: The Challenges of Globalization. - London: Pearson, 2019. - 448 p. 8. Ясінська Т. В., Процик І. С. Ефективність застосування аутсорсингу в міжнародній діяльності підприємств [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2019. № 12. DOI: 10.32702/2307-2105.2019.12 9. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації у світовому господарстві. — К.: ВЦ «Київський університет», 2006.- 458с. 10. Ясінська Т.В., Найчук-Хрущ М.Б. Вплив пандемії COVID-19 на глобалізаційні процеси у світовій економіці. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2021. №4 (31). C. 9-15. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/vipusk-31-2021 11. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації. — К.: ВЦ «Київський університет», 2009. – 789с. 12. Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку : монографія / О. І. Рогач, О. В. Сніжко, З. О. Луцишин, І. І. Пузанов, В. І. Мазуренко; ред.: О. І. Рогач; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 351 c. 13. Міжнародний бізнес : навчальний посібник / О. М. Файчук, С. В. Сидоренко. – К. : НУБіП України, 2016. – 236 с. 14. Міжнародне підприємництво: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для здобувачів освіти усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Т.В.Ясінська, Н.С. Станасюк. - Львів: НУ “Львівська політехніка”, ІНЕМ, кафедра ММП, 2021. – 25 с. 15. Міжнародне підприємництво: Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів освіти усіх спеціальностей усіх форм навчання / Укл.: Т.В. Ясінська, Н.С. Станасюк. - Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ММП, 2021. – 47 с.