Бізнес-планування діяльності підприємства

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.022G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: к.е.н., доц. Рачинська Галина Василівна к.е.н., доц. Гвоздь Мар`яна Ярославівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для планування діяльністю підприємств та успішного ведення бізнесeу. - Знання методичних засад сегментування і позиціонування підприємства та його продукції на ринку. - Здатність моніторингу зовнішнього середовища функціонування підприємства як напрям недопущення ризикових ситуацій. - Уміння проводити дослідження на відповідному рівні, мати дослідницькі навички, що виявляються у здатності формувати (роблячи презентації, або представляючи звіти) нові продукти в обраній галузі, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх реалізації, беручи до уваги наявні ресурси. - Уміння розрахунку фінансових показників інвестиційного проекту. - Уміння створення проекту організації власного бізнесу
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: кореквізити:
Короткий зміст навчальної програми: Бізнес-планування у ринковій системі господарювання. Підготовча стадія розробки бізнес-плану: структура, логіка та оформлення. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту). Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту Галузь, підприємство та його продукція. Дослідження ринку. Маркетинг-план. Політика ціноутворення. Виробничий план. Формування матеріально-технічної бази. Організаційний план. Оцінка ризиків. Методика оцінки впливу ризиків та напрями їх мінімізації. Фінансовий план.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, тестові контрольні роботи , розв`язування задач: (60 %) •комплексна контрольна робота :(40%) підсумковий контроль - (залік):(100%)
Рекомендована література: 1. Васильченко Г. В., Кафка С. М. Конспект лекцій з бізнес - планування: конспект лекцій /Г. В. Васильченко, С. М. Кафка - Івано - Франківськ: ІФНТУНГ, 2010-157 2. Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства: Навч. Посіб./Т. Г. Васильців, С.І. Іляш, Н.Г Міценко// за ред.д-ра екон. наук Т.Г Васильціва. – К.: Знання, 2013. – 446 с. 3. Грідасов В.М. Інвестування: Навчальний посібник. / В.М. Грідасов, С.В. Кривченко, О.Є. Ісаєва. – К.: Центр навчальної літератури. – 2004. 4. Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств Наказ Міністерства економіки України N 290 від. 06.09.2006 5.Смаковська Ю. Критерії експертної оцінки бізнес-плану підприємницького проекту / Ю. Смаковська // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – №19. – 518 6.Дратвер Б. Основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник / Б. Дратвер, Н. Пасічник, Д. Закатнов та ін.; М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання. – Кіровоград, 2004. – 223 с. 7.Скібіцький О.М. Організація бізнесу : менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька; М-во освіти і науки України. – К. : Кондор, 2011. 8.Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с. 9.Мойсеєнко І.П. Інвестування: Навч. посіб. / І.П. Мойсеєнко – К., 2006. – 490 с. 10. Рачинська Г. В. Проблемні фінансові аспекти в бізнес - плануванні /Інфраструктура ринку.-2018- №25.- Режим доступу до ресурсу:http://www. market - infr. od.ua/uk/25 - 2018, с. 419-425(електронний науково - практичний журнал
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).