Облік і звітність фізичних осіб-підприємців

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.018G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: к.е.н., доц. Воськало Наталія Миколаївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності суб’єктів господарювання. Визначати сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності фізичних осіб-підприємців. Розуміти особливості практики здійснення обліку та оподаткування діяльності фізичних осіб-підприємців. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання задач з обліку та оподаткування, систематизувати та аналізувати її, демонструючи розуміння впливу якості облікового забезпечення на формування достовірної звітності, як основи для прийняття управлінських рішень. Вміти формувати податкову звітність фізичних осіб-підприємців та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - мікроекономіка - бізнес-аналіз
Короткий зміст навчальної програми: Порядок реєстрації фізичної особи-підприємця та обрання системи оподаткування. Ведення обліку на спрощеній системі оподаткування. Ведення обліку на загальній системі оподаткування. Облікові аспекти розрахунків з найманими працівниками. Безготівкові та готівкові розрахунки у фізичних осіб-підприємців. Порядок нарахування та сплати податків, формування та подання звітності фізичними особами-підприємцями. Електронний документообіг, подання звітності та контроль за сплатою податків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (100%): усне опитування, робота на практичних заняттях, заліковий тестовий контроль
Рекомендована література: 1. Облік у ФОП [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/books/327/ 2. Як відкрити ФОП в Україні: покрокова інструкція [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.032.ua/helper/608 3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).