Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.236
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна

Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.E.327
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни є відпрацювання зі студентами методики пристосування громадських та промислових об’єктів до нового типологічного призначення з урахуванням втрати первинної функції; відпрацювання методики комп’ютерного проектування та моделювання архітектурних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна графіка та композиція. 3. Дизайн архітектурного середовища; 4. Архітектурне проектування громадських будівель та споруд.
Короткий зміст навчальної програми: На сьогоднішній день у Львові збереглася велика кількість історичних промислових будівель, які втратили своє первісне функціональне призначення. Серед них значна кількість цінних в архітектурно-художньому та історико-культурному аспекті будівель та комплексів. Вони будувалися за індивідуальними проектами, деякі з них перебудовувались не один раз. Основною задачею цього курсового проекту є вибір найбільш ефективних шляхів пристосування промислових об’єктів під нові актуальні функції. Тому, знання методики реструктуризації промислових об’єктів із втраченою функцією, засади їхнього об`ємно-просторового вирішення, конструктивної системи та організації просторів, буде корисним для майбутніх фахівців.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Курсовий проект– 100 б.
Рекомендована література: 1. Гидион 3. Время, пространство, архитектура. – М.: Стройиздат, 1984. – 454с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Линч К. Образ города. – М.: Стройиздат, 1982 – 327с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.

Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.E.237
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: асистент Каушанський О.Д.
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Набуття практичних навичок використання програмного забезпечення Graphisoft Archicad/Autodesk Revit в архітектурній сфері діяльності, а саме: створення графічних 3Д моделей, виконання архітектурної документації згідно з чинними нормативними документами; набуття знань що до синхронізації між різними архітектурними програмами (Lumion, Autodesk 3dsmax і інші).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Основи архітектурного проєктування кореквізити: Архітектурне проєктування житлових будівель
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дисципліни полягає у засвоєнні ПЗ для вільного використання в архітектурній сфері діяльності. Навчальна програма поділяється на декілька блоків: 1. Загальна інформація про ПЗ; 2. Початок роботи та інтерфейс; 3. Налаштування робочого профілю програми; 4. Використання інструментів ПЗ для виконання завдання; 5. Документування та анотування; 6. Робота з 3Д моделлю.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль(аудиторна активність) - 10 балів. Підсумковий контроль (альбом графічних робіт) - 90 балів.
Рекомендована література: 1. Державні будівельні норми України. ДБН В.2.2-15:2019 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 2. Державні будівельні норми України. ДСТУ Б А.2.4-7:2009 Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень

Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.E.289
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Тупісь Степан Павлович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. • Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Містобудівне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Засвоєння методик створення та обробки графічних об'єктів, створених та збережених у цифрових форматах запису зображень за допомогою математичних та графічних програм. Засвоєння методик комп'ютерного моделювання та обробки фотометричних даних отриманих при розробленні архітектурних та містобудівних проектів ( однородинного житлового будинку та частини простору міста) у програмі ARHI CAD
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - графічна робота (30 %) Екзаменаційний контроль: усно-письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму 1201 «Архітектура» (спеціальностей 120102 «Містобудування».Укладачі: Тупісь С. П., Гоблик А. В. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка” 2011 – 36 с. 2. Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму 1201 «Архітектура» (спеціальностей 120102 «Містобудування».Укладачі: Тупісь С. П., Гоблик А. В. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка” 2012 – 24 с. 3. Титов С. ARHI CAD 9 новые возможности. М. Кудиц – Образ. 2005. 458 с.

Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.365
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к. арх., доц. Тупісь Степан Павлович
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність розв’язувати складні проектні задачі та практичні проблеми в сфері архітектурно-містобудівного і дизайнерського проектування, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, або у процесі навчання, що передбачає застосування методів оптимізації містобудівних, середовищних, архітектурно-розпланувальних і композиційних рішень, екологічності, соціальної ефективності, економічності, безпеки будівель та споруд; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування; управління проектами • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно здійснювати комунікацію (усно і письмово) на державній мові та володіння принаймні однією із поширених європейських мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, спілкування в усній і письмовій формах. • Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність, мати навички професійної комунікації, взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи містобудування та ландшафтна архітектура • Містобудівне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Засвоєння методик створення та обробки графічних об'єктів, створених та збережених у цифрових форматах запису зображень за допомогою математичних та графічних програм. Засвоєння методик комп'ютерного моделювання та обробки фотометричних даних отриманих при розробленні архітектурних та містобудівних проектів ( однородинного житлового будинку та частини простору міста) у програмі ARHI CAD
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - графічна робота (30 %) Екзаменаційний контроль: усно-письмова форма (70%)
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму 1201 «Архітектура» (спеціальностей 120102 «Містобудування».Укладачі: Тупісь С. П., Гоблик А. В. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка” 2011 – 36 с. 2. Методичні вказівки до практичних занять для студентів базового напряму 1201 «Архітектура» (спеціальностей 120102 «Містобудування».Укладачі: Тупісь С. П., Гоблик А. В. - Львів: Видавництво Національного університету “Львівська Політехніка” 2012 – 24 с. 3. Титов С. ARHI CAD 9 новые возможности. М. Кудиц – Образ. 2005. 458 с.

Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні (курсовий проект)

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.E.149
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Василь Михайлович Петрик - к.арх., доцент Михайло Петрович Хохонь- к.арх., асистент
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен мати знання у системі та логіці, володінні засобами для коректного моделювання та анімації архітектурного середовища. Фахівець повинен вільно орієнтуватись у робочому полі програмного середовища, формувати модель на рівні складності одногодинного будинку та елементів історичних будівель, виконувати візуалізації, відео з анімацією архітектурного середовища, вміти оформити результати своєї роботи. Ця мета досягається шляхом демонстрацією базових навичок на занятті викладачем та паралельному повторенні цих вправ студетами, виконанням індивідуальних завдань курсового проекту. Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: - Розуміння роботи у ПЗ ArchiCAD для моделювання та Люміон для візуалізації та анімації. - Уміння скопіювати заданий об’єкт чи фрагмент архітектурного середовища. - Володіти необхідними вміннями для формування якісного графічного матеріалу представлення своєї роботи.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Архітектурні конструкції Основи містобудування та ландшафтна архітектура Містобудівне проектування Архітектурне проектування інтер'єрів Реконструкція та реставрація архітектурних об'єктів, охорона пам'яток архітектури
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Комп'ютерні технології в архітектурному проектуванні» ґрунтується на наступних розділах: ознайомлення із сучасними методами моделювання та анімації архітектурного середовища, детальне ознайомлення з робочим середовищем програмного забезпечення, логіка роботи BIM проектування, робота зі шарами проекту, робота з модельними виглядами, підготовка документації, як верифікації моделі, експорт моделі у графічну програму для візуалізації та анімації, виконання візуалізації архітектурного об’єкта, анімація архітектурного середовища.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%)
Рекомендована література: 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. Інженерна та комп’ютерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.Є.Михайленка. – Київ: Каравела, 2003. – 344 с. 2. Методичні вказівки до практичних та самостійних робіт із дисципліни «Архітектурне моделювання. Основи комп’ютерного моделювання з використанням програмного забезпечення компанії Graphisoft –ArchiCAD 16 /Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. С. Коваленко, С. В. Александрович, Д. М. Гура. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 24 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/39875/ 3. IFC Reference Guide for ARCHICAD 20 / [Graphisoft]. – Budapest: Graphisoft, 2016. – 132 p. 4. Architectural Native BIM Submission Template for ARCHICAD 20 [Graphisoft] – Singapore: Graphisoft, 2016,– 116 p. 5. Основні вимоги до проектної та робочої документації (ГОСТ 21.101-97): ДСТУ Б А.2.4-4-99. [Чинний від 1997-12-10]. – К.: Держспоживстандарт України 1999. – 79 с. – (Національний стандарт України).
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).