Особливості проектування і будівництва об'єктів в екстремальних умовах

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.M.198
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н. Вознюк Л.І
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРН 1 Володіти знаннями основних понять, термінів і значень, мови професійного спілкування в сфері архітектури та містобудування, дотримуватись норм академічної доброчесності ПРН 7 Володіти знаннями нормативної бази архітектурно-містобудівного проектування, критично оцінювати соціально-економічні, екологічні, етичні й естетичні наслідки у разі порушення державних будівельних норм ПРН 9 Виявляти специфіку проектування складних архітектурно-містобудівних об’єктів, розробляти комплексні проєкти планування територій, будівель та інтер’єрів з урахуванням сучасних світових тенденцій та інновацій ПРН 14 Проводити дослідницьку та/або інноваційну діяльність, застосовувати традиційні та інноваційні методи проектування та проведення досліджень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Архітектурні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Програма направлення на оволодіння студентами навичок створення сучасних ефективних архітектурних форм із у рахуванням складних умов будівництва. Навчальна програма дисципліни включає у себе: - вибір варіанту конструктивної схем будівлі та особливості її поєднання з функцією та формою; - особливості проектування сейсмостійких архітектурних форм, із урахування сучасних норм проектування; - захист будівель та споруд від дії атмосферного впливу і грунтових вод, враховуючи ефективні сучасні рішення та матеріали;- - обстеження та проведення реконструкції існуючих будівель і споруд, враховуючи сучасні вимоги до проектування. - проектування в умовах щільної забудови, враховуючи впливи існуючих будівель та споруд; - проектування висотних будівель; - особливості створення та проектування складних багатопролітних просторових архітектурних форм; - проектування на просідаючих ґрунтах; - способи закріплення схилів на проектованому майданчику для захисту від зсувів; - особливості проектних рішень при роботі у карстонебезпечних територіях
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: оцінка активності на заняттях, перевірка індивідуальних завдань, оцінювання контрольних робіт та презентацій за темою наукового дослідження. Підсумковий контроль: диференційований залік.
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.1-12: 2014. Будівництво в сейсмічних районах України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 110 с. 2. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах– К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 29 с 3. ДБН В.1.1-5-2000. Будинки і споруди на підроблюванихтериторіях і просідаючих ґрунтах. Частина 1. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина 2. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах / Держбуд України. – К., 1999