Світло і колір в сучасній сакральній архітектурі

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.M.200
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Яців М. Б.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Детальне вивчення базових методів, принципів та засобів формування світлоколірного середовища сучасних сакральних будівель та міських територій сучасними засобами світлового дизайну і поліхромії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Історія архітектури; 2. Архітектурна фізика; 3 Архітектурне проектування середовища; 4. Історія сучасної архітектури.
Короткий зміст навчальної програми: Основні положення навчальної дисципліни: світоглядна символіка світла і кольору в архітектурі; людський фактор та функції світла в архітектурі; принципи організації світлоколірного середовища основних типів громадських будівель; світлоколірний дизайн міського середовища.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Графічна робота – 60 б.; Усна складова – 40 б. Разом за дисципліну – 100 б.
Рекомендована література: 1. Араухо И. Архитектурная композиция. – М.: Высшая школа, 1982. – 208с. 2. Агостон Ж. Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне. – М.: Мир, 1982. – 184с. 3. Гусев Н. М., Макаревич В. Г. Световая архитектура. – М.: Стройиздат, 1973. – 248с. 4. Зоколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой. – М.: Стройиздат, 1984. – 671с. 5. Казаков Г. В. Сучасна світлова архітектура. Підручник – Л.: "Растр – 7", 2010. – 620с. 6. Конран Т. О цвете. – М.: КоЛибри, 2018. – 224с. 7. Келер В., Лукхард В. Свет в архитектуре. – М.: Госстройиздат, 1961. – 182с. 8. Кравец В. Й. Колористическое формообразование в архитектуре. – Х.: Вища школа, 1987. – 132с. 9. Щепетков Н.И. Световой дизайн города: учеб. пособ. – М.: Архитектура – С, 2006. – 320с.