Урбаністичний дизайн

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.00.M.202
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: доц., к.арх. Кознарська Галина Євгенівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення. • Здатність використовувати законодавчі, директивні, нормативні, правові документи в своїй діяльності. • Володіння основними засобами, методами і способами отримання, зберігання, переробки інформації. • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони архітектурної композиції, етнічні, соціокультурні, економічні, технологічні, природні та екологічні принципи і прийоми будівництва. • Знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів та проектних норм, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі архітектури та містобудування; • Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при виконанні архітектурно-містобудівних проектів;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурна композиція • Основи містобудування
Короткий зміст навчальної програми: Мета та завдання містобудівної композиції. Сприйняття, емоційна оцінка та властивості форми. Геометрична характеристика та маса форми. Функціональна, тектонічна та естетична організація об’ємно-просторової структури. Архітектурний масштаб і співрозмірність. Види пропорційних відношень. Комплекс, як елемент містобудівної композиції. Теорія бачення. Місто як система видових пунктів. Елементи, що мають вирішальне значення для формування образу міста. Просторові вартості міських інтер’єрів. Значення «підлоги», «стін», «стелі» для композиційної організації міського середовища. Особливості сприйняття містобудівельних об’єктів. Оптимальні пропорції площ. Роль ліній і площин у міському середовищі. Силует міста. Розташування домінант та формування композиційних акцентів. Простір і час у сприйнятті міста. Прийоми вирізнення архітектурних об’єктів у міському середовищі. Особливості композиційно-естетичного вирішення вулиць і доріг у міському середовищі.
Методи та критерії оцінювання: • Графічні роботи (30%) • Екзаменаційний контроль: письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Wejchert Кazimierz. Elementy kompozycji urbanistycznej. — Warszawa: «Arkady», 2008. 2. Линч К. Совершенная форма в градостроительстве.— Москва: Стройиздат, 1986. 3. Посацький Б. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.)— Львів: НУ «Львівська політехніка», 2007.