Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.04.O.385
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: Микола Валентинович Бевз - д. арх., проф. Юрій Романович Диба – д.арх. проф. Юрій Ярославович Дубик - доцент Мирон Васильович Демків - к.т.н., доцент Михайло Петрович Хохонь - к.арх., асистент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання та розуміння предметної області та фаху; • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Здатність ведення ділових комунікацій, знання предметної області та розуміння фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Усі предмети які зазначені у навчальному плані
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки студента. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення. Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях існуючих умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту. Усний захист повинен бути чітким, лаконічним, та повністю висвітлювати всі аспекти роботи студента.
Методи та критерії оцінювання: Згідно системи ЄКТС за виконану кваліфікаційну роботу та її усний захист.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 19 Архітектура та будівництво, спеціальність 191 Архітектура та містобудування) / Укл.: Демків М.В., Петрик В.М., Ясінський М.Р., Погранична І.І.,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2021. – 30 с. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. Друге видання, виправлене і доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування : навч. посібник / С. В. Ганець, А. В. Гоблик, Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, Ю. І. Криворучко, Т. М. Мазур, Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, І. В. Русанова, І.В. Склярова, Н. С. Соснова, С. П. Тупісь, І. Я. Черняк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с. 4. Містобудівне проектування. Частина ІІ: Проектування структурних елементів міста: навч. посібник / Г. П. Петришин, Б. С. Посацький, Ю. В. Ідак, Т. М. Мазур, І. В. Русанова, Н. С. Соснова, Ю. Р. Петровська, В. Є. Гончарук, В. В. Дідик, Є. І. Король, С. П. Тупісь, Я. О. Онуфрів, О. А. Кліщ, А. О. Ігнатюк, Я. Т. Сеньковська, Р. І. Любицький, Т. М. Максим’юк; за ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 288 с. 5. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. .
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.270
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.02.O.309
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Містобудування
Лектор: к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Здатність ведення ділових комунікацій, знання предметної області та розуміння фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування громадських будівель та споруд • Архітектурні конструкції • Архітектурна форма та матеріали
Короткий зміст навчальної програми: А. Склад бакалаврської кваліфікаційної роботи. 1. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається із проектної та описової частини. Графічна частина еквівалентна 4 м.кв., а текстова бакалаврська кваліфікаційна робота становить 25 стор. А4. Проектна частина включає ситуаційний план (М 1:1000), генеральний план (1:500), плани , фасади та перетини проектованої споруди (1:100, 1:200), а також детальний конструктивний перетин по стіні (М 1:50, 1:20) та фрагмент інтерєру. Текстова частина включає обґрунтування рішення та опис проекту, а також весь обсяг графічних опрацювань, зображених на планшетах (проектну частину роботи) та окремою вкладкою - розкладка експозиції на А-3. 2. Макет або 3 D анімація запроектованого об’єкту. 3. Виконання суміжних розділів (економічна частина та цивільна безпека). 4. Відгук керівника. 5. Рецензування роботи зовнішніми рецензентами. Процедура захисту 6. Виступ (5 хв). 7. Оголошення рецензії. 8. Виступ керівника 9. Запитання та обговорення. 10. Оцінювання роботи членами ЕК. 11. Оголошення оцінки головою ЕК.
Методи та критерії оцінювання: Захист – 100%
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.01.O.269
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування
Лектор: д.т.н., проф. Габрель М.М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання та розуміння предметної області та фаху; • Уміння ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською (чи іншою) мовами; • Навички використання інформаційних та комунікативних технологій, впровадження комп’ютерних програм та використання існуючих; • Уміння фахово представляти проект – доповідати по суті проекту і бути його опонентом, скласти рецензію, роз’яснювати окремі положення проекту на громадських слуханнях різного рівня та містобудівних радах; • Здатність ведення ділових комунікацій, знання предметної області та розуміння фаху.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектурне проектування громадських будівель та споруд • Архітектурні конструкції • Архітектурна форма та матеріали
Короткий зміст навчальної програми: А. Склад бакалаврської кваліфікаційної роботи. 1. Бакалаврська кваліфікаційна робота складається із проектної та описової частини. Графічна частина еквівалентна 4 м.кв., а текстова бакалаврська кваліфікаційна робота становить 25 стор. А4. Проектна частина включає ситуаційний план (М 1:1000), генеральний план (1:500), плани , фасади та перетини проектованої споруди (1:100, 1:200), а також детальний конструктивний перетин по стіні (М 1:50, 1:20) та фрагмент інтерєру. Текстова частина включає обґрунтування рішення та опис проекту, а також весь обсяг графічних опрацювань, зображених на планшетах (проектну частину роботи) та окремою вкладкою - розкладка експозиції на А-3. 2. Макет або 3 D анімація запроектованого об’єкту. 3. Виконання суміжних розділів (економічна частина та цивільна безпека). 4. Відгук керівника. 5. Рецензування роботи зовнішніми рецензентами. Процедура захисту 6. Виступ (5 хв). 7. Оголошення рецензії. 8. Виступ керівника 9. Запитання та обговорення. 10. Оцінювання роботи членами ЕК. 11. Оголошення оцінки головою ЕК.
Методи та критерії оцінювання: Захист – 100%
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.2-9-99. Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення. 2. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд //Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 3. Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. посібник / Г.П.Петришин, Б.С.Посацький, Ю.І.Криворучко, С.В.Ганець та ін.; за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 328 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.191.03.O.347
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн архітектурного середовища
Лектор: Канд. арх, доц. Джигіль Ю. Є.; канд. арх, доц. Яців М. Б.; канд. арх, доц. Воронкова І. С.; канд. арх, доц. Гой Б. В.; канд. арх, доц. Гуменник І. В.; канд. арх, доц. Іванов-Костецький С. О.; ст. викл. Кубай Р. М.; ст. викл. Богданова Ю. Л.; ст. викл. Копиляк І. М.
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою дисципліни є виробити у студентів творчий підхід до архітектурного проектування будівель різного призначення; відпрацювання студентами навичок реального проектування будівель та споруд, набуття досвіду застосування знань з типології принципів та прийомів формування архітектурних об'єктів; отримання досвіду формування архітектурних просторів та дизайну їхнього предметного наповнення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Будівельні конструкції будівель і споруд; 2. Архітектурне проектування громадської будівлі; 3. Архітектурне проектування середовища; 4. Архітектурна фізика.
Короткий зміст навчальної програми: Бакалаврська кваліфікаційна робота має узагальнюючий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки студента. Проектно-графічна частина показує можливості втілення отриманих теоретичних положень у конкретні проектні пропозиції. Склад, масштаб креслень, їх композиційне розташування узгоджуються з керівником роботи. Подача матеріалів на планшетах повинна мати логічний порядок і структуровано розвиватися від висвітлення актуальності питання до способів його вирішення. Проектна пропозиція повинна базуватися на особливостях природних умов ділянки та архітектурного середовища фрагменту міста, де ведеться проектування об’єкту, а також виходячи з типології об’єкту.
Методи та критерії оцінювання: Диференційований залік. Графічна частина та пояснювальна записка – 100 б.
Рекомендована література: 1. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури для студентів IV курсу денної форми навчання напряму 6.060102 «Архітектура», спец. 6.120.103 «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк, О.В. Проскуряков. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. – 24 с. 2. ДБН В. 2.2-9-2018. Громадські будівлі та споруди. Основні положення. – К: Мінрегіонбуд України, 2018. – 84с. 3. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа. –М.: Мир. 1976. – 374с. 4. Лінда С. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд. – Л : НУ «Львівська політехніка», 2013. – 642с. 5. Методичні вказівки до виконання графічної частини бакалаврської кваліфікаційної роботи для студентів базового напряму 6.060102 «Архітектура», спеціальності «Дизайн архітектурного середовища» / Укл.: С.О. Іванов-Костецький, І.М. Копиляк. – Львів, 2016. – 32 с. 6. Михайленко В., Яковлєв М. Основи композиції (геометричні аспекти художнього формотворення). – К.: Каравелла, 2004. – 304с. 7. Нойферт Е. Будівельне проектування. – Д.: «Книжкова літера», 2016 – 624с. 8. Проскуряков В. Комплекс завдань та методичні вказівки до курсових проектів з дизайну архітектурного середовища громадських будівель і споруд для студентів Інституту архітектури ІІІ-V курсів: методичні вказівки. – Л: НУ «Львівська політехніка», 2009. – 144с.