Семіотика дизайну

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.4
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: д.арх. проф.Криворучко Ю.І., к.арх. Крамарчук Х.П.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоїти терміни і поняття теорії семіотики. 2. Освоїти методику концептуального проектування, вміти сконструювати концепт. 3. Розуміти структуру образу. Навчитись виявляти в образі і закладати в образ національні архетипні структури, міфологеми. 4. Розуміти принципові відмінності між символом і знаком, смислом і значенням, алегорією і символом. 5. Знати семіотичні принципи і закономірності і вміти здійснити семіотичний аналіз творів дизайну. 6. Вміти виявити і сформувати символьно-знакову систему 7. Розрізняти метонімійні і метафоричні прийоми в дизайні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: 1. Історія мистецтва та архітектури І, ІІ, ІІІ курс 2. Основи візуальних комунікацій 3. Основи дизайну предметного середовища ІІ курс 4. Історія дизайну ІІІ курс 5. Основи комплексного проектування IVкурс Супутні навчальні дисципліни: 1. Теорія та методологія наукових досліджень у дизайні V курс 2. Теорія реклами і фірмовий стиль 3. Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища
Короткий зміст навчальної програми: Загальною метою навчальної дисципліни є розвинути здатність поетичного асоціативно-образного (поетичного) мислення студентів і виховати у них відчуття національних архетипних структур та здатність розуміння символьно-знакових систем в архітектурно-предметному середовищі і відповідно підвищити фаховість у проектуванні. В навчальному курсі «Семіотика дизайну» спершу розкривається філософія смислу і його співвіднесеність з іншими поняттями: змислу, значення, змісту та категоріями пізнання Логосу, ідеї, символу, концепту. Наступний крок – конструювання художнього концепту, накопичення асоціативно – образних і смислових характеристик. Потім охоплюється поняття поетики в архітектурі, дизайні і її складові. Детальна увага приділяється міфопоетиці—генезису міфу, який виявляється/вкладається в існуюче предметне середовище через міфологеми. Носієм поетики є образ, відповідно наступним блоком йдуть теми: будови поетичного образу, архетипу в образі, символу і знакової природи образу. Далі розкривається поняття семіотики — науки про знакові системи через три складові семантику , синтаксис, прагматику. Вивчається семіозис— діяльність знаків, як приклад розглядається знакова система азбук. На завершальному етапі вивчаються онтологічні та семіотичні принципи й закономірності й поетичні прийоми (метафора й метонімія) в дизайні.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (50%): виконання 4 практичних робіт. - Підсумковий контроль (50%): тестова та усна компонента екзамену.
Рекомендована література: Базова література 1. Барт Р. Избраные работы: Семиотика. Поэтика / Пер. с фр. - М.: Прогресс, 1989. – 615 с. 2. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Пер. с франц.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. — 376 с. (Серия «Книга света») 3. У.Эко «Отсутствующая структура. Введение в семиологию». — ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с. 4. Голан А. Миф и символ. – М.: Русслит,1993. – 375с. 5. Ділі Д. Основи семіотики / Перекл. з англ. та наук. ред. А.Карась. – Львів: Арсенал, 2000. – 232 с. 6. У.Эко «Отсутствующая структура. Введение в семиологию». — ТОО ТК «Петрополис», 1998. — 432 с. 7. Шубович С.А. Архитектурная композиция в свете мифопоэтики. Х.: РИП “Оригинал”, 1999. – 636 с. 8. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. - М.: “Прогресс”- “Культура”, 1995. - 624 с 9. Хмельовський О. Теорія образотворення. Кн.1 - Луцьк: ЛДТ, 2000. - 512 с. 10. Семиотика и язык архитектуры: Сб. научн. трудов. (Всесоюзный научно-исследовательский институт теории архитектуры и градостроительства) под ред. Е.И. Россинский.- М., 1991. – 180с. 11. Пирс Ч.С. Принципы философии. В 2-х т. / С-П. Философское общество. Лаборатория метафизических исследований, 2001. 12. Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М.: Аграф, 1999. – 384 с Допоміжна 13. Гринив В. Праязык и символ. / Украинская академия оригинальних идей. - К.: “Логос”, С-Петербург: “Алатейя”, 1999. – 236 с. 14. Литературные архетипы и универсалии / под ред. Е.М.Мелетинского. М. Российский Госуд. Гуманитарный институт, 2001. – 433 с. 15. Хмельовський О. Теорія образотворення // Категорія образу. Кн.3 - Луцьк: ЛДТ, 2002. - 346 с. 16. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - Санкт-Петербург: Азбука, 2000. – 224 с. 17. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. - М.: Изобразительное искусство, 1996. – 336 с. 18. Флоренский П.А. Simbolarium (словарь символов) // Труды по знаковым системам. - № 85. - Вып.284.- Тарту, 1971. - С. 522.