Основні тенденції розвитку сучасного дизайну

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.2
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» є вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасної проектної культури, що впливають на процеси формоутворення та функціонування дизайну у різних системах предметно-просторового та медіа середовища. Вивчення курсу забезпечує студентам розуміння явищ та процесів, що відбуваються у дизайні протягом останніх трьох десятиліть; формує уявлення про діяльність ключових дизайн-студій та персоналій у різних сферах дизайнерської діяльності. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти призначення і місце курсу «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» у загальній системі професійної підготовки дизайнера; 2. Знати основні парадигми розвитку сучасної проектної культури та розуміти теоретичні та практичні аспекти проектування у різних сферах дизайнерської діяльності; 3. Розуміти суть глобалізації як форми культурної інтеракції у сучасному розвитку дизайну та розуміти роль традиції як стилетворчої категорії у сучасному дизайні. 4. Розуміти суть концепції сталого розвитку у сучасній практиці дизайну; 5. Вміти аналізувати твори сучасного дизайну контексті футуродизайну, екодизайну, перформативного дизайну; критичного дизайну; синтезу технології та ремесла. 6. Вміти вирішувати різні проектні задачі, інноваційно мислити та творчо працювати з обґрунтуванням художнього та конструктивного задуму в проектах комунікативного, предметно-середовищного та мультимедого дизайну.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія дизайну Основи візуальних комунікацій Основи дизайну предметного середовища Теорія та методика дизайну Проектування Основи мультимедійного дизайну Кореквізити: Комплексне проектування Семіотика дизайну Теорія реклами і фірмовий стиль
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» (курсовий проект) розрахований на один семестр вивчення, в загальному охоплює 90 годин і структурно включає практичні заняття (30 год.), та самостійну роботу. У теоретичній частині курсу висвітлюється філософсько-культурологічний аспект дизайну, визначаються основні тенденції розвитку дизайну починаючи з 1990-х рр. по сьогоднішній день. Курс зорієнтований на огляд найбільш актуальних сфер, явищ та подій у сучасному дизайні. Студенти отримують розуміння сучасного дизайну у контексті ноосферного мислення; розглядається футуродизайн як напрямок проектної філософії; проблеми глобалізації та локалізації в дизайні; синтез технологій та ремісничого виробництва; екологічні тенденції сучасної проектної культури, а також сучасний стан та перспективи розвитку колекційного дизайну у різних сферах. У практичній частині курсу задається проблематика формування концепції конкретної дизайн-розробки у сфері предметно-просторового дизайну або дизайну візуальних комунікацій з презентаційним відео супроводом, з можливістю її подальшого представлення як стартапу або завершеного проекту для професійного конкурсу.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може отримати набрати до 50 балів (40 балів – поточне тестування у ВНС, 10 – за виконання індивідуального завдання на практичних заняттях). На екзамені – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Сума балів складає семестрову оцінку.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: Мельник О.Я., Штець В.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11320 Рекомендована література: Базова: 1.Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 2.Басин Е. Искусство и комуникация. М.: МОНФ, 1999. 3.Бойчук О. Пространство дизайна. Нове слово, 2013. 4.Даниленко, В. 2005. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Х.: ХДАДМ, Колорит, 243 с. 5.Даниленко В. Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320с. 6.Стор И. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. М.: МГТУ им. А.Косыгина, 2003. 7.Суджич Д. Язык вещей. М.: 2015 8.Штець В. Візуальне сприйняття графічних зображень в сформованому міському середовищі. Вісник ХДАДМ, 2005, ч.6, С.91-96. Допоміжна: 1.Byars M. The Design Encyclopedia. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 2.Byars M. The Design Encyclopedia. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 3.Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 4.Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p. 5.Shedroff N. Information Interaction Design: A Unifi ed Field Theory of Design. Information Design. The MIT Press, 2000. 376 р.

Основні тенденції розвитку сучасного дизайну (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент; Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою навчальної дисципліни «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» є вивчення теоретичних та практичних аспектів розвитку сучасної проектної культури, що впливають на процеси формоутворення та функціонування дизайну у різних системах предметно-просторового та медіа середовища. Вивчення курсу забезпечує студентам розуміння явищ та процесів, що відбуваються у дизайні протягом останніх трьох десятиліть; формує уявлення про діяльність ключових дизайн-студій та персоналій у різних сферах дизайнерської діяльності. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Розуміти призначення і місце курсу «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» у загальній системі професійної підготовки дизайнера; 2. Знати основні парадигми розвитку сучасної проектної культури та розуміти теоретичні та практичні аспекти проектування у різних сферах дизайнерської діяльності; 3. Розуміти суть глобалізації як форми культурної інтеракції у сучасному розвитку дизайну та розуміти роль традиції як стилетворчої категорії у сучасному дизайні. 4. Розуміти суть концепції сталого розвитку у сучасній практиці дизайну; 5. Вміти аналізувати твори сучасного дизайну контексті футуродизайну, екодизайну, перформативного дизайну; критичного дизайну; синтезу технології та ремесла. 6. Вміти вирішувати різні проектні задачі, інноваційно мислити та творчо працювати з обґрунтуванням художнього та конструктивного задуму в проектах комунікативного, предметно-середовищного та мультимедого дизайну. 7. Знати концепції та інновації у різних сферах проектування; розуміти перспективи розвитку матеріально-технічної бази та проектного інструментарію. 8. Розуміти проблематику презентації авторського проекту; на практиці застосовувати набуті знання, вирішуючи різноманітні завдання в процесі формування предметно-просторового середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Історія дизайну Основи візуальних комунікацій Основи дизайну предметного середовища Теорія та методика дизайну Проектування Основи мультимедійного дизайну Кореквізити: Комплексне проектування Семіотика дизайну Теорія реклами і фірмовий стиль
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» (курсовий проект) розрахований на один семестр вивчення, в загальному охоплює 90 годин і структурно включає практичні заняття (30 год.), та самостійну роботу. Дисципліна формує цілісне уявлення про розвиток сучасного дизайну, концепції та інновації у різних сферах проектування; дає розуміння розвитку матеріально-технічної бази та проектного інструментарію. Розглядаються різні сценарії розвитку проектної культури, утилітарні та перформативні концепції, аналізуються конкретні явища дизайн-практики у комунікативному, предметно-просторовому та цифровому середовищі. У практичній частині курсу задається проблематика формування концепції конкретної дизайн-розробки у сфері предметно-просторового дизайну або дизайну візуальних комунікацій з презентаційним відео супроводом, з можливістю її подальшого представлення як стартапу або завершеного проекту для професійного конкурсу.
Методи та критерії оцінювання: Курсовий проект передбачає презентацію та захист роботи та оцінюється на 100 балів.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення Мельник О.Я., Штець В.О. Електронний навчально-методичний комплекс «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11320 Рекомендована література Базова 1.Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 2.Басин Е. Искусство и комуникация. М.: МОНФ, 1999. 3.Бойчук О. Пространство дизайна. Нове слово, 2013. 4.Даниленко, В. 2005. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Х.: ХДАДМ, Колорит, 243 с. 5.Даниленко В. Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320с. 6.Стор И. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. М.: МГТУ им. А.Косыгина, 2003. 7. Суджич Д. Язык вещей. М.: 2015 8. Штець В. Візуальне сприйняття графічних зображень в сформованому міському середовищі. Вісник ХДАДМ, 2005, ч.6, С.91-96. Допоміжна 1.Byars M. The Design Encyclopedia. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 2.Byars M. The Design Encyclopedia. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 3.Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 4.Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p. 5.Shedroff N. Information Interaction Design: A Unifi ed Field Theory of Design. Information Design. The MIT Press, 2000. 376 р.