Комплексне проектування

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.1
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Кандидат мистецтвознавства, доцент Мельник Оксана Ярославівна Кандидат архітектури, доцент Франків Роман Богданович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета викладання навчальної дисципліни «Комплексне проектування» - формування знань, вмінь і навичок для проведення комплексних наукових досліджень у вибраній галузі дизайну. Формування здатності користуватися сучасними джерелами наукової інформації; ставити мету, визначати завдання і гіпотезу досліджень; планувати та проводити експеримент; обробляти отримані дані, оформляти роботу згідно вимог, що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей. Дисципліна «Комплексне проектування» спрямована на оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи на обрану тематику та подальше написання дипломної праці. Завдання дисципліни «Комплексне проектування»: 1. Дати студентам уявлення про комплексне проектування та логіку проведення наукових досліджень у галузі дизайну. 2. Ознайомити з методологією проведення наукових досліджень у дизайні та методикою написання і оформлення студентської наукової роботи. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: • терміни та поняття науково-дослідної роботи, класифікацію науково-дослідних робіт; • види та напрямки наукових досліджень у дизайні; • інформаційні основи науково-дослідної роботи, методи пошуку наукової інформації; • алгоритм побудови наукового дослідження; • поняття про об’єкт і предмет наукових досліджень; • методологію наукових досліджень, характеристики і можливості використання педагогічних і супутніх методів наукового дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи; • етапи, види, структуру і тривалість педагогічного експерименту; • способи формування груп для проведення педагогічного експерименту педагогічного експерименту; • особливості і алгоритм оформлення наукової роботи. вміти: • користуватися сучасними джерелами наукової інформації; • ставити мету, визначати завдання і гіпотезу досліджень; • планувати та проводити експеримент; • обробляти отримані дані за допомогою методів математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Теорія та методика дизайну Основи наукових досліджень Основи комплексного проектування Кореквізити: Теорія та методологія наукових досліджень у дизайні Курсовий проект за темою магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Комплексне проектування» - викладається у I cеместрі та спрямований на формування знань, вмінь і навичок для проведення наукових досліджень у вибраній галузі дизайну. Вивчення студентами елементів методики наукових досліджень сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності. Дисципліна спрямована на оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи та написання дипломної праці.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (15 балів – поточний контроль, 25 – за виконання індивідуального науково-дослідного завдання). На заліку – максимально 60 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Залік з дисципліни «Основи наукових досліджень» проводиться в усній формі.
Рекомендована література: Основна література: Баскаков А.Я. Методология научного исследования: [учебное пособие]/ А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков. – Киев: Наука, 2002. – 214 с. 2. Белановский С.А. Метод фокус-групп/ С.А. Белановский. – М: Магистр, 1996. – 272 с. 3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень/ М.Т.Білуха. – К: Вища школа, 1997.? 300 с. 4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень/ М.Т.Білуха. ? Київ: Наука, 2002. – 479 с. 5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования/ И.Ф.Девятко.? Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. – 198 с. 6. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования/ И.Ф.Девятко.? М.: ИСО РЦГО-TEMPUS/TACIS, 1996.? 234 с. 7. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень/ А.М Єріна, В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.? 376 с. 8. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки/ В.А.Канке. – М.: Наука, 2004.? 369 с. 9. Клюев Л. В. Пилотаж анкеты/ Л.В.Клюев // Социология. –1995. – №5-6.? С.25-30. 10. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: [навч. посібник]/ В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв.– К.: ВД „Професіонал, 2005. – 240 с. 11. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: [навч. посібник]/ Н.В. Краснокутська. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с. 13. Кримський С.Б. Запити філософських сенсів/ С.Б.Кримський. – К.: Наука, 2003.? 245 с. 12. Крыницкий И.И. Основы научных исследований/ И.И.Крыницкий. - М: Мысль, 1981.? 164 с. 13. Кун Т. Структура научных революцій / Т.Кун. – М.: Логос, 2001.? 346 с. 14. Лук‘янець В.С. Світоглядні імплікації науки/ В.С.Лук‘янець, О.М.Кравченко, Л.В.Озадовська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.? 267 с. 15. Мелков Ю.А. Факт в постклассической науке/ Ю.А.Мелков. – К.: Наука, 2004.? 360 с. 16. Мертон Р. Фокусированное інтерв’ю / Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. – М.: Наука, 1991.? 372 с. 17. Микешина Л.А. Философия науки / Л.А.Микешина. – М.: Наука, 2005.? 360 с. 18. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология/ А.Л. Никифоров. – М.: Знание, 1998.? 361 с. 19. П‘ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: [навч. посібник] / І.С. П‘ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с. 20. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В.Паніна. – К.: Вища школа, 1996.? 285 с. 21. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія / В.Л.Петрушенко. – Львів: Свічадо, 2005.? 256 с. 22. Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання / В.А.Рижко. – К.: Вища школа, 1995.? 324 с. 23. Сергеєва Л.М. У світі цікавої соціології: [навчально-методичний посібник] / Л.М. Сергеєва. – К.: Кадри, 2001. – 57 с. 24. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень:[підручник]/ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. –309 с. 25. Сытник В.Ф. Основы научных исследований / В.Ф.Сытник - К: Вища школа, 1976.? 324 с. 26. Купцов В.И.Философия и методология науки/ В.И.Купцов.– М.: Знание, 1996.? 384 с. 27. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій/ А.С. Філіпенко. – Київ: Академвидав, 2004. – 208 с. 28. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: [навчальний посібник]/ Г.С. Цехмістрова.– К.: ВД «Слово», 2004. – 240 с. 29. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [підручник]/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 295 с. Додаткова література 1. Про інформацію: Закон України // www.liga.kiev.ua 2. Про науково-технічну інформацію: Закон України // www.liga.kiev.ua 3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України // www.liga.kiev.ua 4. Про освіту: Закон України // www.liga.kiev.ua