Світло і колір в дизайні

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: к.арх. Петровська Ю.Р. ст.викл. Кузьмич В.І.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання: • розуміти специфіку застосування світла і методів колористичного вирішення в проектуванні; • знати методи пошуку ідей світло - тіньового вирішення у залежності від структурних конструктивних та формальних особливостей проектованого об’єкту • вміти вибрати, в залежності від вимог конкретної проектної ситуації, найдоцільніші методи колористичного та світло – тіньового вирішення завдання проекту, на практиці застосувати набуті теоретичні знання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні: Комплексне проектування Семіотика дизайну Дизайн міського середовища
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичний курс покликаний висвітлити коло як і загальних питань світлотехніки та її ролі в формуванні психофізичного сприйняття людиною, так і конкретних завдань, які викликані специфікою спеціальності «Дизайн», що дозволяють сформувати предметно просторове середовище. Включає в себе чотири великі теми. 1. Фізичні основи науки про світло та колір. 2. Психофізичні основи зорового сприйняття світло – кольорового подразнення сітківки ока. 3. Колористичні основи науки про світло. 4. Використання світла та кольору в комплексному проектуванні об’ємно – просторових систем.
Методи та критерії оцінювання: • практична робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, екзамен, тестове опитування)
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Світло і колір в дизайні» для студентів Інституту архітектури другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 «Дизайн» студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання (укладачі ст. викл. Кузьмич В.І.., к.арх., асист. Петровська Ю.Р.). URL http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1356. Сертифікат №01978. 2. Печенюк Т. Кольорознавство: підручник для студ. вищих навч. закладів. Львів: Вид-во. Львів. політехники, 2014. 204 с. 3. Прокопович Т.А. Основи кольорознавства: навчальний посібник. Луцьк: Вежа, 2016. – 120 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).