Комплексне проектування (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Галишич Руслан Ярославович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри ДОА
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміти оцінувати вихідну ситуацію проектного завдання на основі існуючих аналогів графічного дизайну, дизайну середовища та мультимедійного дизайну. Знати головні типи та види знакових систем, які забезпечують візуальну комунікацію, а також головні носії візуального повідомлення. Знати закономірності поетапного і методичного проектування інформаційних знаків, знаків ідентифікації та навігації та їх комплексного застосування в предметному середовищі у віртуальному просторі. Усвідомлювати психологічні стимули і мотиви цільової аудиторії, які визначають характер дизайну. Робити соціально-економічний аналіз підприємств, соціальних організацій та інституцій для створення дизайн програми, яка б відповідала комплексно на поставлені завдання. Враховувати допоміжні соціально-економічні чинники, що визначають формування знакових та предметно-просторових систем інформативного характеру. Розуміти функціонування основних моделей знакових систем візуальної ідентифікації в предметно-просторовому середовищі та у мультимедійному просторі. Вміти розробляти знакову систему візуальної ідентифікації, з її подальшим переростанням в предметно-просторовий дизайн. Знати основи стилістичного пошуку знаків ідентифікації, навігації образних зображень, предметного формотворення залежно від специфіки культурного та предметно-просторового середовища обраного об’єкту проектування. Вміти проектувати знакові системи, оптимально відповідаючи на поставлене технічне та проектне завдання, де інформативність, ідентифікація та орієнтація є головним проектним завданням, при якому реалізовується оптимальна візуальна комунікація, художнє формотворення та організація ансамблевих предметно-просторових комплексів. Застосовувати на практиці ключові положення теорії комунікації, теорій предметно-просторової організації та головних правил художнього формотворення предметів середовища. Вміти виконувати поставлені соціальні та споживчі суспільні завдання засобами дизайну. Практичні завдання курсу дозволяють у результаті отриманих знань, робити дизайн, який забезпечує комунікацію поміж основними соціальними колами суспільства та формувати предметно-просторове середовище, яке відповідає функціональним та естетичним соціальним запитам.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Теорія реклами і фірмовий стиль Дизайн пакування Основні тенденції розвитку сучасного дизайну Мультимедійний дизайн
Короткий зміст навчальної програми: Курс передбачає комплексну підготовку студентів за фахом, шляхом їх ознайомлення з основними теоретичними та практичними засадами, принципами й методами проектування графічних, об’ємно-просторових та мультимедійних систем. Практична робота робиться після короткого лекційного курсу, де подаються головні правила комплексного проектування. Розглядаються проектні методики графічного дизайну, предметного дизайну, дизайну середовища, та мультимедійного дизайну. Аналізуються особливі та спільні підходи у художньому проектуванні зі складними комплексними завданнями. Об’єкт проектування обирається студентом самостійно, після і згідно попереднього розгляду, актуальності, суспільного замовлення, вихідної соціальної та виробничо-споживчої ситуації, новизни. Стан проблематики проводиться за темою магістерського дослідження, що проводиться на попередніх та суміжних курсах. Курс передбачає розширене вивчення та засвоєння в художньому проектуванні методичних підходів і концепцій, які проявляються в дизайні візуальних комунікацій - у предметному дизайні, у дизайні середовища та у мультимедійному дизайні. Курс виявляє формотворчу суть графічних та предметно-просторових ансамблів, а також їх залежність від візуального комунікативного феномену, який по різному проваляється залежно від в природного, архітектурно-міського контексту чи медіапростору. Головна мета занять усвідомити характер становлення, розвитку та формування постмодерні стичних моделей творення матеріальної культури та способи застосування дизайн інструментарію та дизайн засобів у художньому проектуванні комплексних об’єктів.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати 100 балів за виконання індивідуальних графічних завдань та за результатами перегляду курсового проекту - комплексний дизайн (аудиторна та самостійна робота).
Рекомендована література: • Eco U. A.. Theory of Semiotics. – Bloomington, 1976. • Fiske J. Introduction Communication Studies. – London, N.Y., 1990. • Айзенберг. М. Н. Менеджмент рекламы. – М., 1991. • Веркман Д. К. Товарные знаки. Создание, психология, восприятие. – М.: Прогресс, 1986. • Котлер. Ф. Основы маркетинга. – М., 1992. • Крафт З. Защитная марка. – Берлин, 1970. • Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007. • Лебедев А.Н. Психология российской рекламы: а нужен ли рекламисту потребитель? Маркетинг и маркетинговые исследования в России, №1, 1996. • Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., Мир, 1974, - 550 с. • Мануйлов М.А. Психология рекламы. М., Гостехиздат, 1925, - 36 с. • Ментатов В. В. Образ, знак, условность. – М.: Высшая школа, 1980. • Минаев Г. Слоганы нового поколения: с крылышками // Релкамные идеи – YES! 1998. № 3. С. 52–54. • Мокшанцев. Р. И. Психология рекламы. – Москва, Новосибирск, 2002. • Морозова И. Слогая слоганы. М.: РИП-Холдинг, 1998. • Победин В. А. Знаки в графическом дизойне. – Харьков: Ранок Веста, 2001. • Почепцов. Г. Г. Теорія комунікацій. – К.: Спілка рекламістів України, 1996. • Рамат Е. В. Формирование фирмового стиля в системе маркетинговых коммуникаций // Маркетинг и реклама. 1998. № 5. С. 14–18. • Ромат В. Е. Реклама. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск., 2001. • Утевська Ф. І. Невмирущі знаки. – К.: Веселка , 1981. • Юнг. К. Г. Архетип и симол. – М.: Ренессанс, 1991.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).