Мультимедійний дизайн

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.E.27
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Штець Віктор Олексійович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Мета вивчення навчальної дисципліни «Мультимедійний дизайн» – засвоєння комплексу знань, вмінь та навиків у галузі мультимедійного дизайну, які дозволять студентам створювати інтерактивні дизайнерські твори на високому професійному рівні. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. розуміти призначення і місце курсу «Мультимедійний дизайн» у загальній системі професійної підготовки дизайнера; 2. розуміти специфіку застосування проектних засобів та методів у процесі роботи з зображенням, шрифтом, звуковим супроводом. 3. знати професійну термінологію, яка стосується процесу роботи у галузі мультимедіа; 4. знати методи пошуку ідей та шляхів їх реалізації щодо проектного вирішення продуктів мультимедійного дизайну; 5. знати тенденції та перспективні напрями мультимедійного дизайну; 6. вміти аналізувати суть поставленного завдання та обирати найоптимальніші методи його вирішення за допомогою мультимедійних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: «Інтерактивний дизайн» «Основи візуальних комунікацій» «Проектування» «Основи мультимедійного дизайну» Кореквізти: «Веб-дизайн» «Основні тенденції розвитку сучасного дизайну» «Дизайн реклами»
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Мультимедійний дизайн» розрахований на один семестр навчання, охоплює 120 годин та включає теоретичну та практичну частини, а також самостійну роботу. Теоретична частина курсу охоплює матеріали, які висвітлюють ключові принципи мультимедійного дизайну в контексті проблематики та завдань комунікативного дизайну та дизайну предметно-просторового середовища, теорію формування інтерактивного інформаційного простору на базі зображень, текстів та інфографічних даних, звуку, відео та візуальних ефектів. Сьогодні мультимедійні технології формують перспективний та популярний напрямок комунікативного дизайну, що базується на одночасному використанні різних засобів представлення інформації. Курс передбачає вивчення сукупності прийомів, методів та способів збору, накопичення, обробки, зберігання, передачі та продукування аудіовізуальної, текстової, графічної інформації в умовах інтерактивної взаємодії користувача з інформаційною системою. У практичній частині курсу задаються методи та підходи до використання графічно-типографічної культури та комп’ютерних технологій у дизайн-проектуванні; вияву функціональних особливостей візуально-звукового ряду та методів їх представлення; пошуку ідеї, формування проектної пропозиції, роботи над об’єктом мультимедійного дизайну. Розглядаються приклади мультимедійних презентацій, додатків, вебсайтів, ігор та інших продуктів, які представляють інформацію через сукупність різних засобів подачі, технології та образної мови. Вивчаються програми, необхідні для роботи з текстом, відео, зображеннями та звуком. Курс допомагає зрозуміти роль графічного дизайну в технологічній ланці створення об’єктів мультимедійного дизайну, визначити стадії роботи; усвідомити синтез художньої та проектної творчості.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (15 балів – поточний контроль, 25 – за виконання індивідуального науково-дослідного завдання). На заліку – максимально 60 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Семестрова оцінка формується з суми набраних балів.
Рекомендована література: 1. Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 121с. 2. Бородаев Д. Веб-сайт как объект графического дизайна : Монография Харьков : Септима ЛТД, 2006. 588 с. 3. Берд Дж. Веб-дизайн. Руководство разработчика. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 526 с. 4. Брижаченко Н, Мультимедійний принцип формування інтерактивного предметно-просторового середовища. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 7–12 5. Никулова Г. Средства визуальной коммуникации – инфографика и мета дизайн. Образовательные технологии и общество, 2010. №2. Т.13. С. 369–387. 6. Опалєв М. Систематизация объектов мультимедийного дизайна и определение мультимедийной презентации. Культура народов Причерноморья, 2009. № 171. С. 56–60. 7. Чепмен Д., Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа. Москва : Диалектика, 2006. 624 с. 8. Херлберт А. Сетка. Модульная система конструирования и производства газет,журналов и книг.-М.: Книга,1984.-106с 9. Cairo A. The Functional Art: An introduction to information graphics and visualization (Voices That Matter). Berceley : New Riders, 2012. 384 p. 10. Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278 p. 11. Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p.