Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.9
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: Мельник Оксана Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Метою вивчення навчальної дисципліни «Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища» є поглиблення професійних знань студентів у їхній комплексній фаховій підготовці, шляхом ознайомлення з основними теоретичними засадами, принципами й методами проектування інформаційного середовища засобами дизайну. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. розуміти призначення і місце курсу «Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища» у загальній системі професійної підготовки дизайнера; 2. розуміти суть інформаційного середовища, яке у сучасній практиці дизайну формується у сукупності предметно-просторового, друкованого та цифрового середовища; 3. знати історичні аспекти розвитку інформаційного дизайну; 4. розуміти характер та класифікацію об’єктів інформаційного дизайну у предметно-просторовому середовищі міста, громадських просторів, у транспортній інфраструктурі; розуміти комунікативні можливості сучасних мистецьких практик в урбаністичних просторах. 6. розуміти особливості комунікативного дизайну в системі друкованих видань; 7. розуміти особливості комунікативного дизайну в системі цифрового середовища. Уміти застосовувати інтерактивні технології в дизайні як інструментарій якісної подачі інформації 8. вміти аналізувати проблемну ситуацію та формувати комунікацію у формі інфографіки. 9. розуміти проблеми візуалізації інформації в інформаційному середовищі; на практиці застосовувати набуті знання, вирішуючи різноманітні проблеми комунікації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Основні тенденції розвитку сучасного дизайну Дизайн реклами Кореквізити: Семіотика дизайну Теорія реклами і фірмовий стиль Дизайн міського середовища
Короткий зміст навчальної програми: Курс «Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища» розрахований на один семестр навчання, охоплює 120 годин у 2-ому семестрі та структурно включає теоретичну частину, а також самостійну роботу. Курс передбачає розширене вивчення комунікативних аспектів дизайну, що визначають його функціонування у системах предметно-просторового, друкованого та цифрового середовища. Вивчення цього предмету забезпечує студентам розуміння суті інформаційного середовища та увиразнює практичну роль дизайну у його формуванні та естетичній організації.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студент може набрати до 40 балів (15 балів – поточний контроль, 35 – за виконання індивідуального науково-дослідного завдання). На екзамені – максимально 50 балів. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного контролю не менше 25 балів. Екзамен передбачає письмове тестування.
Рекомендована література: Навчально-методичне забезпечення: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Перспективи розвитку дизайну та інформаційного середовища» розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» за адресою: https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9990 2. Сформовані візуально-демонстраційні презентації для кожного лекційного заняття. Рекомендована література: Базова: 1.Аронов В. Теоретические концепции зарубежного дизайна. – М.: ВНИИТЄ, 1992. – 121с. 2.Басин Е. Искусство и комуникация. М.: МОНФ, 1999. 3.Боумен У. Графическое представление информации: Пер. с англ.. – М.: Мир, 1971. – 225с. 4.Венда В. Средства отображения информации. – М.: Єнергия, 1969. – 304с. 5.Венда В.Информационная техника и єргономика. – М.: Знание, 1970. – 48с. 6.Воробьов Г. Человек – человек. М., 1970. С.66-75. 7.Глазичев В. О дизайне. М.: Искусство, 1970. – 192с. 8.Даниленко, В. 2005. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури: Монографія. Х.: ХДАДМ, Колорит, 243 с. 9.Даниленко В. Дизайн. Підручник. – Харків: ХДАДМ, 2003. – 320с. 10.Желязны Д. Говори на языке диаграмм. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 320 с. 11.Крам Р. Инфографика. Визуальное представление данных. Пер.с.англ. О. Сивченко. Санкт-Петербугр: Питер, 2015. 384 с. 12.Кликс Р. Художественное проєктирование єкспозиций. – М.: В. Школа, 1978. – 208с. 13.Костенко А. Средства информации в архитектуре. – К.: Будівельник, 1984. – 112с. 14.Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М.: Мир, 1965. – 348с. 15.Родькин П. Новое визуальное восприятие. М., 1989. 16. Стор И. Смыслообразование в графическом дизайне. Метаморфозы зрительных образов. М.: МГТУ им. А.Косыгина, 2003. 17. Хазанова В.Монументальная литература в городе. – в кн.. Синтез искусств и архітектура общественных зданий. М.: Стройиздат, 1974, С.151-177. 18.Черневич Е. Язык графического дизайна. – М.: ВНИИТЭ, 1975. – 137с. 19.Штець В. Візуальне сприйняття графічних зображень в сформованому міському середовищі. Вісник ХДАДМ, 2005, ч.6, С.91-96. 20. Byars M. The Design Encyclopedia. – NY: John Wiley & Sons, Inc., 1994. 21.Carter R., Day B., Meggs P., Typographic Design: Form and Communication. – NY: Van Nostrand Reinhold, 1993. – 278p. 22.Hollis R. Graphic Design. – London: Thames & Hudson world of art, 2001. – 232 p. 23.Shedroff N. Information Interaction Design: A Unifi ed Field Theory of Design. Information Design. The MIT Press, 2000. 376 р. 24.Smiciklas M. The Power of Infographics: Using Pictures to Communicate and Connect with Your Audience. Indianapolis, 2012. 189 р. 25.Tufte E. Visual Explanations: Images and Quantities, Evidence and Narrative. Cheshire: Graphic Press,1997. 156 p.