Ділова іноземна мова

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: доц. Волошин М. М.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • практично володіти різними видами мовленнєвої діяльності відповідно до профілю майбутньої професії. • вести розмову на загальні, теми і теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією про події, пов'язані з навчанням та професійною діяльністю; • володіти базовими навичками мовлення, необхідними для читання оригінальної літератури за фахом для одержання науково-технічної інформації. • демонструвати розуміння чітких і простих повідомлень, включаючи детальну інформацію про попередження, анонси та інструкції в академічних і професійних ситуаціях; • домовлятись по телефону в академічному чи професійному середовищі, в тому числі при з’єднанні, залишаючи чи приймаючи повідомлення, за умови, що мова співрозмовника чітко сформульована; • писати електронні листи в навчальних освітніх цілях, передаючи просту пряму інформації, що має безпосереднє відношення до академічного середовища і повсякденного життя; • писати іноземною мовою низку документів, необхідних для участі у міжнародних академічних заходах, програмах обміну студентами та для працевлаштування Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Брати участь в усному мовленні іноземною мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою. 2. Читати ділову кореспонденцію з метою отримання інформації і передачі її змісту рідною та іноземною мовами. 3. Виконувати різні види робіт з діловими паперами: написати автобіографію, резюме, лист-заяву про працевлаштування, лист-рекомендацію та інші види ділових листів; скласти електронного листа та факсове повідомлення. 4. Практично користуватися мовою у професійній діяльності: підготувати та провести збори, ділові переговори та ін.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Рівень знань -В1 + Кореквізити: Пререквізити: - «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ч.1», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ч.2», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Ч.3». Кореквізити: -
Короткий зміст навчальної програми: Ділова кореспонденція. Опрацювання додаткових фахових текстів. Стиль офіційних документів. Опрацювання додаткових фахових текстів. Елементи ділової активності та спілкування. Опрацювання додаткових фахових текстів. Працевлаштування. Опрацювання додаткових фахових текстів. Відрядження за кордон. Рекламна кампанія. Опрацювання додаткових фахових текстів. Ринкова етика. Опрацювання додаткових фахових текстів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. -50% Контрольна робота. – 50% Підсумковий контроль: диференційований залік. -100%
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Голощук С.Л. Англійська мова для архітекторів: Навч. посібник. – Львів: Видавництво національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 120 c. 2. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів): Навч. посібник. / [Голощук С.Л.,Висоцька Р.Р., Новосілець О.В., Петрів І.Й., Четова Н.Й.]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 292 с. 3. Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для дизайнерів): Навч. посібник. / [Н.В. Мукан, І.І. Бурбан, С.Л. Голощук, Л.В. Дуда, С.Ф. Кравець, Н.О. Морська]; за ред. Н.В. Мукан. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 468 с. 4. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В.. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books. Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment / С.І. Кострицька, І.І. Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 5. Azar, B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, 7. О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 20012. 7. Murphy R., English Grammar in Use. CEF Level: B1 Intermediate - B2 High Intermediate. Cambridge University Press. 8. Білик О.О., Гавран М.І.,Гук Л.І., Марціхів Х.Р., Проць М.З. – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 1", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=3277 9. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2012. 10. Спілкуємося англійською мовою. Част.3: Студентське життя сьогодні / За Ред.. П. Корнеса і Н. Гайдук. – Львів: СП «БаК», 1998. – 76 с etting on in English. За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів 2006. 11. Clare A., Wilson JJ. Speakout. Intermediate. Pearson / Longman, 2011. – 175 p. 12. Словники Німецька мова: 1. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 2. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 3. Schritte international 1 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 4. Schritte international 2 Deutsch als Fremdsprache / Kursbuch + Arbeitsbuch mit Audio-CD zum Arbeitsbuch und interaktiven Ubungen Niebisch, Daniela / Penning-Hiemstra, Sylvette / Specht, Franz / Bovermann, Monika / Reimann, Hueber Verlag ,2006 5. Ja genau! Deutsch als Fremdsprache/ Kurs- und Ubungsbuch A1,Band 1 /Boschel, Giersberg, Hagi/ Cornelsen Verlag, Berlin 2009 6. Mit Erfolg zu START DEUTSCH A1/ Hans-Jurgen Hantschel, Verena Klotz, Paul Krieger/ Klett Verlag, Stuttgart 2004 7. Весна М. Українсько-німецький розмовник. Растр-7, Львів – 2010. 8. Смеречинська О.В, Драпалюк Г.С., Пиндик Н.І – Електронний навчально-методичний комплекс "Іноземна мова за професійним спрямуванням, ч. 2", – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=11505 9. “Deutsch fur den Beruf”. За ред. М.Весни, В.Задорожного. Растр-7, Львів – 2010. 8. Словники. Французька мова: 1. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 2. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 3. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 4. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 5. Бабкіна М.І. Електронний навчально-методичний комплекс “Збірник граматичних завдань з французької мови”. – Адреса розміщення: http: // vns.lp.edu.ua / modle / course / view.php?id=10768. 6. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с. 7. Словники.