Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.O.20
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: К.мист., доцент Мотиль Романна Ярославівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • згідно обраної теми дослідження визначити мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, до проектної частини визначили й у загальній формі сформулювали основні етапи та методику виконання практичного завдання; • проводити збір, систематизацію, відбір та загальний аналіз інформації та джерельної бази за обраною темою (МКР); • визначати галузі використання результатів дослідження або виробничо–промислову базу на якій може бути реалізований майбутній проект; • оформити й впорядкувати зібраний матеріал у вигляді реферату, як сегмент (Вступ, Розділ І) дипломної записки; • оформити звіт-бланк про виконану роботу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Основи наукових досліджень, • Комплексне дослідження об'єкту дизайну, • Теорія та методологія наукових досліджень у дизайні, • Передпроектний аналіз.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до дипломної записки: акуальність, мета, об’єкт, предмет, завдання за темою магістерської роботи. Інфографіка для систематизації наукових досліджень.Формування ілюсративних додаків, таблиць. Моделі системного структурування змісту диломної записки. Наукові стандарти подачі візуального та джерельного матеріалу, приміток.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: диференціований залік (100%)
Рекомендована література: 1. Методика проведення передпроектного аналізу(комплексне дослідження виробу, декорованого орнаментом): Методичні вказівки до навчальних дисциплін «Передпроектний аналіз» й «Дизайн промислових виробів» для студентів базового напряму 6.0202 «Мистецтво»/ уклад.: І.А.Юрченко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 40с. 2. Організація та проведення практики: методичні вказівки для проходження практики за темою дипломного проекту(ДП) та магістерської кваліфікаційної роботи(МКР) для студентів VI курсу, базового напряму 6. 020207 «Дизайн» овсітньо– кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр»/ уклад.: В.Р.Радомська, З.Я.Сеньків, О.В. Мерє. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 24с. 3. Студентська наукова робота: метод. вказівки для підготовки, виконання наукової роботи та участі у СНТК для студентів базового напряму «Архітектура», «Мистецтво», «Реставрація творів мистецтва» усіх спеціальностей Інститут архітектури/ уклад.: Ю.В. Ідак, Х.С. Бойко. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2013. – 32с. 4. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково – дослідницької діяльності [Текст]: підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і допов. – К.: Знання, 2008. – 310 с.